ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI POWIATU CIECHANOWSKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences - SGGW / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Pajewski   

M.A. Tomasz Pajewski, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 593 10 00
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):87–101
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opracowanie zostało poświęcone przedstawieniu różnych sposobów aktywizacji osób bezrobotnych w aspekcie zwiększenia konkurencyjności powiatu. Rozważania zostały omówione na przykładzie powiatu ciechanowskiego. Celem opracowania było przedstawienie sposobów wspierania ludzi pozostających bez pracy, w procesie jej poszukiwania, co w sposób bezpośredni wpływa na konkurencyjność regionu w tym wypadku powiatu ciechanowskiego. W pracy przyjęto założenie, że na wzrost konkurencyjności powiatu ciechanowskiego mają wpływ działania powiatowego urzędu pracy w zakresie aktywizacji ludzi pozostających bez zatrudnienia. Zagadnienia związane z aktywizacją osób bezrobotnych zostały zaprezentowane na podstawie badania z 2013 roku w powiatowym urzędzie pracy w Ciechanowie. W opracowaniu zostały zaprezentowane działania prowadzone przez PUP w aspekcie pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że odsetek zatrudnienia osób które skorzystały z różnego rodzaju pomocy oferowanej przez powiatowy urząd pracy był na niskim poziomie. Nie świadczyło to jednak o nieefektywności tychże wariantów pomocowych. Niski popyt na pracowników (również tych przeszkolonych w ramach działania PUP), wynikał z ogólnego zmniejszania się popytu na pracę ze strony przedsiębiorców.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie .s. 18.
 
2.
Cieślukowski M. (1998), Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LX, zeszyt 3-4, s. 264-267.
 
3.
Drobot J. (1995) , Miejsce i rola klubów pracy w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, “Rynek Pracy” nr 5, s. 23.
 
4.
Golejewska A., Gajda D. (2012), Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 05/2012, s. 7.
 
5.
Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, Seria Trendy rozwojowe Mazowsza nr 5/2012, Warszawa, s. 14.
 
6.
Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Analizy i Studia, zeszyt 5 (25)/2010Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2010, s. 33.
 
7.
Koral J. (2009), Outplacement – sposób na bezrobocie, biuletyn 2/2009, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 6.
 
8.
Markowska U. (2001), Konkurencyjność regionów - nowe spojrzenie na rozwój regionalny w Polsce, [w:] Gospodarka Przestrzenna IV, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. O. Langego, Sudety Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław, s. 35-38.
 
9.
Meyer-Stamer J., (2008), Systemic Competitiveness and Local Economic Development, W S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg, s. 3.
 
10.
Nowogródzka T. (2009), Outplacement w marketingu personalnym, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 83, s. 92.
 
11.
Piotrowska - Trybull M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, WUMK, Toruń, s. 23.
 
12.
Piotrowski B. (2010), Outplacement – Podstawowy Pakiet Informacji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 16.
 
13.
Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 67.
 
14.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 192–219.
 
15.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 26, art. 51.
 
16.
Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2010), Zatrudnienie subwencjonowane, W: Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Pracownia Sztuk Plastycznych, Toruń, s. 73.
 
17.
Wosiek M. (2010), Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki , M.G. Wozniak (red.), Zeszyt Nr 16, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.388.
 
18.
Wójcik G. (2012), Ranga konkurencyjności polskich regionów w świetle badań prognostycznych, Wiadomości zootechniczne, rok L, nr 3, Instytut Zootechniki BIP, Kraków s. 51.
 
19.
Wyszkowska D. (2005), Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów, [w:] J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 353-354.
 
20.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725