PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWIZACJA ZASOBÓW JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MIĘDZY REGIONAMI POLSKI WSCHODNIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dionizy Niezgoda   

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):49–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena aktywizacji zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej między regionami Polski Wschodniej w latach 2008 i 2010. Badania zostały wykonane w oparciu o dane liczbowe GUS dotyczące województw, a więc w pełni wiarygodne. Dla realizacji celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizy ilościowej i jakościowej, poziomej oraz pionowej a także metodą porównawczą. Z przeprowadzonych badań wynika, że pogarsza się spójność gospodarcza i społeczna regionów Polski Wschodniej z pozostałymi regionami w Polsce. Ogranicza to ich rozwój i konkurencyjność. Konkurencyjność między województwami Polski Wschodniej jest na zbliżonym poziomie. Decydują o tym podobieństwa odnośnie: 1) wysokości wynagrodzenia za pracę, 2) struktur gałęziowych gospodarki, 3) wartości dodanej brutto na jednego zatrudnionego, 4) niski popyt na produkty i usługi. Wskazane uwarunkowania działalności w tych regionach bardziej uzasadniają współpracę między nimi niż konkurowanie. Z teorii systemu i dokonanej analizy wynika, że przewagę konkurencyjną między regionami należy określać przy pomocy wartości nowo wytworzonej przypadającej na jednego zatrudnionego. Hierarchia województw według tego kryterium przedstawia się następująco, zaczynając od tego o najwyższej wartości: 1) warmińsko-mazurskie, 2) podlaskie, 3) świętokrzyskie, 4) podkarpackie, 5) lubelskie. Kluczowa strategia wzrostu gospodarczego w badanych województwach była oparta o zwiększanie wartości kapitału (czynnik ekstensywny) a zmniejszanie zatrudnienia w warunkach nasilonego bezrobocia (czynnik intensywny). W warunkach niskiego wynagrodzenia za pracę strategia ta okazała się mało skuteczna.
 
REFERENCJE (17)
1.
Barker J. A. (1998), Model Spółdzielni Mondragon. Nowa droga prowadząca w XXI. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 130.
 
2.
Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, GUS, sierpień 2000, s. 65-71 oraz 87-89.
 
3.
Fierla I., Kuciński K. (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa.
 
4.
Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji. Poltext, Warszawa.
 
5.
HBR Polska (2013), Sztuka prowadzenia zwycięskich negocjacji. Wydawca ICAN Spółka z o. o., Warszawa.
 
6.
Kanter R. M. (1977), Liderzy światowej klasy. Potęga partnerskiego współdziałania. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 107 i dalsze.
 
7.
Kokocińska K. (2010), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
8.
Kopaliński W. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 
9.
Kotler Ph (1994), Marketing. Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 
10.
Kuciński K. (2001), Istota konkurencyjności regionów. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa, s. 169.
 
11.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 
12.
Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 262.
 
13.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia. WN PWN, Warszawa.
 
14.
Strategor (1995), Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa. 15. Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie II, Difin, Warszawa.
 
15.
Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem Wydanie II, Difin, Warszawa.
 
16.
Toffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
17.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576, Rodz. II, art. 11.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725