ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWIZACJA ZAWODOWA MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Tomczyszyn   

dr Dorota Tomczyszyn, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
Józef Bergier
prof. dr hab. Józef Bergier, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
Wiesław Romanowicz
dr Wiesław Romanowicz, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):96–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: z dotychczasowych opracowań wynika, że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy zazwyczaj jest prezentowana jako niekorzystna. W populacji osób niepełnosprawnych przeważają osoby bierne zawodowo. W grupie niepełnosprawnych zaznacza się nieznaczna przewaga mężczyzn, ponadto udział osób niepełnosprawnych jest większy w środowisku wiejskim. Celem artykułu będzie prezentacja części badań dotyczących aktywności zawodowej mężczyzn niepełnosprawnych. Materiały i metody: badania przeprowadzono w 2010 roku. Prezentowany materiał odnosi się do grupy badawczej złożonej z 467 mężczyzn z niepełnosprawnością zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubelskiego. Podstawową metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, w ramach którego zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety. Wyniki: niewielu mężczyzn z niepełnosprawnością zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubelskiego była aktywna zawodowo. Bierność zawodowa zdaniem badanych wynikała z ich ograniczeń i deficytów a także braku odpowiednich miejsc pracy. Aktywność zawodowa badanych korelowała z wiekiem mężczyzn, ich wykształceniem i stopniem niepełnosprawności. Wnioski: brak pracy staje się czynnikiem powodującym marginalizację społeczną i ekonomiczną osoby z niepełną sprawnością i powstawanie uprzedzeń dotyczących tej grupy osób.
 
REFERENCJE (23)
1.
Alborno N., Gaad E. (2012), Employment of Young Adults With Disabilities in Dubai-A Case Study. Journal of Policy and Practice in Intellectual disabilities, 9(2), s. 103-111.
 
2.
Arikawa M., Goto H., Mineno K. (2013), Job support by occupational therapists for people with developmental disabilities: Two case studies. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 45(2), s. 245-251.
 
3.
Bilewicz M., Kluczyk M. (2012), Postawy pracodawców wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa podlaskiego. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 70-85.
 
4.
Bourmaud G., Retaux X. (2012), Review of practices for keeping people with disabilities in employment: moving beyond the concept of compensation to implement a developmental approach. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 41(4), s. 4699-4708.
 
5.
Dykcik W. (2002), Wstęp. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wyd. UAM, Poznań, s. 4-9.
 
6.
Elwan A. (1999), Poverty and disability. A survey of the literature. Social Protection Unit Human Development Network. The World Bank, December.
 
7.
Jang Y., Wang Y.T., Lin M.H. (2014), Factors Affecting Employment Outcomes for People with Disabilities Who Received Disability Employment Services in Taiwan. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(1), s. 11-21.
 
8.
Kalbarczyk A. (2009), Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. Warszawa nr 44, s. 20-35.
 
9.
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
10.
Krause A. (2004), Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 47-54.
 
11.
Laberon S. (2014), Psychological barriers to professional inclusion of people with mental disabilities. Encephale-Revue de Psychiatrie, Clinique Biologique et Therapeutique, 40(2), s. 103-114.
 
12.
Lee D.Y. (2012), A Study on the Attitude toward Work and Vocational Rehabilitation among Highly Educated People with Disabilities. Disability and Employment, 22(1), s. 5-28.
 
13.
Majewski T. (2002), Systemy wspomagania osób niepełnosprawnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. KIGR, Warszawa.
 
14.
Martins LB., Barkokebas B., Guimaraes B.M. (2012), Including the people with disabilities at work: a case study of the job of bricklayer in civil construction in Brazil. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitatio, 41(1), s. 716-721.
 
15.
Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
16.
Romejko B. (2010), Raport z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych województwa lubelskiego. W: M. Kranz-Szurek (red.), Problemy społeczne w województwie lubelskim. Próba diagnozy, Europerspektywy. Lublin, s. 103-146.
 
17.
Sakowicz-Boboryko A. (2012), Sytuacja osób z wadą słuchu na otwartym rynku pracy. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, s. 86-100.
 
18.
Sauders S.L., Nedelec B.(2014), What Work Means to People with Work Disability: A Scoping Review. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(1), s. 100-110.
 
19.
Sims D., Gulyurtlu S.S.C. (2014), A scoping review of personalisation in the UK: approaches to social work and people with learning disabilities. Health and Social Care in the Community, 22(1), s. 13-21.
 
20.
Toldra R.C., Santos M.C. (2013), People with disabilities in the labor market: Facilitators and barriers. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 45(4), s. 553-563.
 
21.
Tomczyszyn D. (2009), Opinie o pracy zawodowej osób niepełnosprawnych - refleksje badawcze. W: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, s. 111-119.
 
22.
Wolan-Nowakowska M., Wojtasiak E. (2010), Doradca zawodowy w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. APS, Warszawa, s. 17-22.
 
23.
Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725