ORIGINAL ARTICLE
THE ANALYSIS OF SOCIO-SPATIAL AVAILABILITY OF GAS PIPELINE INFRASTRUCTURE FOR COMMUNES LOCATED IN THE IMPACT ZONE OF NATIONAL PARKS
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Konrad Podawca   

dr inż. Konrad Podawca, Division of Geodesy and Spatial Planning, Department of Engineering and Geodesy, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska St. 159, 02-776 Warsaw, Poland; phone: +48 22 593-51-32
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):67-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to typologically characterize 114 communes, which in their administrative borders contain national parks, in terms of their equipment and availability of gas network communes having national park in their administrative boarders. The analysis has been conducted with the use of two indicators, based on the statistical data of Central Statistical Office, available in LDB (Local Data Bank). Simultanoulsy, the assessment of socio-spatial availability has been based on the measures showing the given indicator in relation to the area or population number. The conducted analysis allowed to identify six types of communes that show the current situation in terms of gas Network saturation, which constitutes one of the factors of sustainable development. Situation in terms of occurrence, as well as availability of gas pipelines in the studied communes must be considered as unfavorable. The largest group (55 of 114) is comprised are the communes, where there is no gas pipeline. Communes where the implemented gas pipeline infrastructure supports the population in a very good manner include only 10 of 114.
 
REFERENCES (20)
1.
Bański J., Czapiewski K. (2008), Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, listopad 2008.
 
2.
Bański J., Stola W. (2002), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia obszarów wiejskich. PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, t.3.
 
3.
Borys T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
4.
Chmielewski T.J. (2001) System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
5.
Giordano K. (2006), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
Głaz R. (2014), Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza, materiały konferencyjne „Stan jakości powietrza. Modelowe rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 27 marca 2014.
 
7.
Jaskólski K. (2000), Zużycie energii w postaci różnych nośników przez polską wieś. Miesięcznik INSTAL 7-8.
 
8.
Kiniorska I. (2007), Warunki życia na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1/2007, PAN, Oddział w Krakowie, str. 113-123.
 
9.
Mastalska-Cetera B. (2007), Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich w: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Studia obszarów wiejskich (red. Grykień S., Hasiński W.), PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, t.12.
 
10.
Molenda J., Steczko K. (2000), Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. WNT Warszawa.
 
11.
Podawca K. (2006), Planowanie przestrzenne gmin a zagospodarowanie przestrzenne parków narodowych, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, nr 5(2), s. 97-110.
 
12.
Podawca K. (2014), Analiza zróżnicowania obsługi infrastrukturą sanitarną gmin położonych w oddziaływaniu parków narodowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr III/1 2014, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków, str. 985-999.
 
13.
Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. (1996), Przyrodnicze obszary chronione –możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 
14.
Rakowska J., (2013), Klasyfikacje obszarów -kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 
15.
Rosner A. (red) (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Problemy rozwoju wsi i rolnictwa. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 
16.
Rosner A. (red.) (1999), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Polska Akademia Nauk-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 
17.
Siemiński J.L. (1992), Zróżnicowania infrastruktury obszarów wiejskich, Polska Akademia Nauk-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 
18.
Stola W. (1987), Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. PAN Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Ossolineum, Wrocław.
 
19.
Zielińska A. (2006), Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej dla obszarów przyrodniczo cennych według wskaźników ekorozwoju w: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu (red. Richling A. i in.), tom XVI/2, Warszawa, s. 117-123.
 
20.
Żuchowski A.W., Żuchowski J. (2009), Wybrane problemy zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych w Polsce, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 11, s. 267-279.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top