PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA ODBIORU SPOŁECZNEGO DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU DOSKONALENIA KOMPETENCJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Jagiellonian University in Krakow
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):31–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono zadania, jak również kierunki działań instytucji samorządowych na poziomie powiatów, które są ukierunkowane na doskonalenie kompetencji przez społeczeństwo. W tym celu podjęto próbę zbadania postrzegania przez społeczność lokalną działań ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji. Szczególnie uwagę skupiając się na analizie skuteczności narzędzi PR służących przekazywaniu informacji społeczeństwu przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozważania opracowane zostały na podstawie danych literaturowych oraz badań empirycznych zrealizowanych z wykorzystaniem metody ankietowej oraz wywiadu niesformalizowanego przeprowadzonego w dwóch wyselekcjonowanych powiatach województwa lubuskiego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Begg D. i inni (1997) Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 
2.
Dobek-Ostrowska B. (2004) Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2004.
 
3.
Giedrojć K., Public relations w administracji, Wyd. Profesjonalne ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 
4.
Goban-Klas T. (2009) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa.
 
5.
Izdebski H., Kulesza M. (2004) Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Wyd. LIBER, Warszawa.
 
6.
Levy-Leboyer C. (1997) Kierowanie kompetencjami, bilanse doświadczeń zawodowych, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
7.
Kęsy M. (2011) Realizacja kampanii Public Relations dla organizacji. Praktyczne rady, Zielona Góra.
 
8.
Kopaliński W. (1994) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, PWN, Warszawa.
 
9.
Kwiatkowski S. M., Symela K. (2001) Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
10.
Oleksyn T. (1997) Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński. (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
11.
M. Rekowski (2009) Mikroekonomia, Wyd. AKADEMIA, Poznań.
 
12.
Sobol E. (red.) (1995) Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 
13.
Symela K. (1995) Standardy programowania treści kształcenia zawodowego [w:] M. Butkiewicz (red.). Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Wyd. IteE, Warszawa-Radom.
 
14.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 
15.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państw.
 
16.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
 
17.
Przygotowane na podstawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., http://www.pup.gorzow.pl/downl..., 15.09.2005.
 
18.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
19.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 
20.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
 
21.
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 
22.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725