ARTYKUŁ ORYGINALNY
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW
Jan Zawadka 2  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Pietrzak-Zawadka   

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnowka, Józefa Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka;
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):70–83
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy są obszary chronione w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, a jej celem rozpoznanie i ukazanie znajomości i atrakcyjności tych obszarów w opinii mieszkańców województwa podlaskiego. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 275 dorosłych mieszkańców województwa podlaskiego. Sposób doboru próby miał charakter przypadkowy. Wyniki: Znaczenie pojęcia Natura 2000 było wśród badanych powszechnie znane. Obszary te były przez respondentów uznawane za atrakcyjne turystycznie i dość często odwiedzane. Największym powodzeniem cieszyła się Puszcza Białowieska, Augustowska i Knyszyńska. Na ich obszarze podejmowana była najczęściej turystyka piesza, rowerowa i kajakowa. Wnioski: Obszary Natura 2000 w województwie podlaskim stanowią cenną i popularną destynację turystyczną. Koniecznym jest ich odpowiednie zagospodarowanie turystyczne, które przybliży odwiedzającym najważniejsze walory tych obszarów, a także umożliwi uprawianie turystyki zrównoważonej i ochronę tych obszarów.
 
REFERENCJE (29)
1.
Batyk, I.M. (2012). Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/III, 207-216.
 
2.
Bołtromiuk, A. (2011). Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny w świetle badań. W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych (p. 1-13). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
3.
Bołtromiuk, A. (2012). Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 7(1), 117-128.
 
4.
Dębowska-Mróz, M. (2016). Preferencje form turystyki w obszarach chronionych. Autobusy, 6, 1657-1662.
 
5.
Dobrzańska, B. (2005), Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej. W: B. Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych (p. 9-24). Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
6.
Graja-Zwolińska, S. (2009). Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 11, 4(23), 187-192.
 
7.
Jalinik, M. (2016). Zarządzanie Turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1(17), 227-238.
 
8.
Kasprzak, K. (2005). Turystyka na obszarach chronionych, Problemy Ekologii, 9(3), 143-145.
 
9.
Křenová, Z., Kindlmann, P. (2015). Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation, 186, 268–275. https://doi.org/10.1016/j.bioc....
 
10.
Protected Areas in Europe – An Overview. EEA Report 5. (2012). Copenhagen: European Environment Agency.
 
11.
Pstrocka-Rak, M., Rak, G. (2016). Obszary Natura 2000 – szansa czy zagrożenie dla rozwoju turystyki w gminach sudeckich? Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 55, 16-27.
 
12.
Puciato, D. (2009). Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11(4/23), 227-231.
 
13.
Raport statystyczny ruchu turystycznego w województwie podlaskim w 2016 roku. (2016). Białystok: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 
14.
Referowska-Chodak, E. (2009). Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4(23), 232-237.
 
15.
Stepaniuk, M. (2003). Natura 2000 a turystyka. W: A. Antczak, M. Buszko-Briggs, M. Wronka (red.), Natura 2000 w lasach Polski – skrypt dla każdego (p. 210-216). Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 
16.
Sustainable tourism and Natura 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. (2001). Luxembourg: European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/environmen... sust_tourism.pdf.
 
17.
Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Szczepanowski, A. (2007). Infrastruktra turystyczna i paraturystyczna na obszarach przyrodniczo cennych. W: W. Czarnecki (red.), Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej (p. 31-44). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 
19.
Szyda, B., Karasiewicz, T. (2017). Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 19(52/3), 174-181.
 
20.
Tworek, S., Cierlik, G. (2003). Turystyka na obszarach Natura 2000. W: M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), Ekologiczna. Sieć Natura 2000. Problem czy szansa (p. 163-168). Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 
21.
United Nations List of Protected Areas. (2014). UNEP.
 
22.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. poz. 2134).
 
25.
 
28.
Zawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2017). Motives and ways of spending holidays in the area of the Kampinos National Park by city dwellers. Ekonomia i Środowisko, 2(61), 163-172.
 
29.
Ziółkowski, R. (2009). Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych. W: W. Chiżniak (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski (p. 18-31). Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725