ARTYKUŁ ORYGINALNY
DETERMINANTY AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II
2
Wydział Nauk ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II
3
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jarosław Żbikowski   

Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):401–417
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem podjętych badań i analiz była próba oceny wpływu wybranych czynników związanych bezpośrednio z osobą niepełnosprawną oraz czynników związanych z bezpośrednim otoczeniem osób z niepełnosprawnością, takich jak aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnością. Materiały i metody: Badaniom ilościowym zostało poddanych 5000 respondentów. Uczestnikami badań były dorosłe osoby niepełnosprawne prawnie. W badaniach została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wyniki: Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnością zamieszkująca tereny wiejskie w Polsce dotyczy tylko około 50% badanych. Wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania w czasie wolnym deklarują najczęściej osoby młode i w średnim wieku, z wykształceniem wyższym, aktywni zawodowo, będące w związkach małżeńskich, z niepełnosprawnością psychiczną sensoryczną. Wnioski: Czynnikami aktywizującymi uczestnictwo w turystyce jest poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa respondentów. Ważnymi czynnikami w ocenie badanych jest również ogólna sytuacja rodzinna. Aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie świadomości i rozbudzanie potrzeb turystycznych może przyczynić się do zwiększonej aktywności w życiu społecznym, zawodowym i korzystnie wpłynąć na relacje w bezpośrednim otoczeniu osób z niepełnosprawnością.
FINANSOWANIE
Projekt finansowany ze środków PFRON w latach 2009 – 2012 jako projekt badawczy. Kierownik projektu dr Jarosław Żbikowski.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
United Nations (2003). Barrier – Free Tourism for People with Disabilities in the Asian and Pacific Region (2003). Economic and Social Commision for Asia and the Pacific. New York: United Nations. Pobrane z: https://www.accessibletourism.....
 
2.
Barnes, C., Mercer, G., Shakespeare, T. (2010). Exploring Disability: a sociological introduction, 2nd ed. Cambridge: Polity Press, Malden, Mass.
 
3.
Barnes, C., Mercer, G. (2004). Disability, Cambridge: Polity Press.
 
4.
Buhalis, D, Eichhron, V., Michopoulou, E., Miller, G. (2006). Accessibility market and stakeholder analysis. One-stop-shop for Accessible Tourism in Europe (OSSATE). United Kingdom: University of Surrey. Pobrane z: https://www.accessibletourism.....
 
5.
Convetion on the Rights of Person with Disabilities (2006). Resolution adpted by the General Assembly ONZ, A/RES/61/106, 13 December 2006.417.
 
6.
Darcy, S. (2009) Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation information preferences. Tourism Management, 31(6), 816-826. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
7.
Darcy, S., Cameron, B., Pegg, S. (2010). Accessible tourism and sustainability: a discussion and case study. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 515-537. https://doi.org/10.1080/096695....
 
8.
Daruwalla, P., Darcy, S. (2005). Personal and societal attitudes to disability. Annals of Tourism Research, 32(3), 549-570. https://doi.org/10.1016/j.anna....
 
9.
Fujiura, G.T., Rutkowski-Kmitta, V. (2001). Counting Disability. In: G. L. Albrecht, K. D. Seelmana, M. Bury (eds), Handbook of Disability Studies. Thousand Oaks, Kalifornia: Sage Publications Inc, pp. 69-96.
 
10.
Kaganek, K., Ambroży, T., Mucha, D., Jurczak, A., Bornikowska, A., Ostrowski, A., Janiszewska, R., Mucha, T. (2017). Bariers to participation in tourism in the disabled. Polish Journal of Sport and Tourism, 24(1), 121-129. https://doi.org/10.1515/pjst-2....
 
11.
Kennedy, D.W., Smith, R.W., Austin, D.R. (1991). Special Recreation: Opportunities for persons with disabilities (2nd ed.). Wm. C. Brown Pub., Dubuque, Iowa.
 
12.
Mashaw, J.L., Reno, V.P. (eds.) (1996). Balancing security and opportunity: The challenge of disability income policy. Washington DC: National Academy of Social Insurance.
 
13.
Nagi, S.Z. (1969). Disability and rehabilitation: Legal, clinical, and self-concepts and measurements. Columbus: Ohio State University Press.
 
14.
Oliver, M. (1996). Understanding Disability: From Theory to Practice. Macmillan, Basingstoke, Houndmills.
 
15.
Ostroff, E. (2011). Universal design: an evolving paradigm. In: W. Preiser, K.H. Smith (eds.). Universal design handbook. Second edition. (pp. 34-42). New York: McGraw Hill. https://disabilitystudies.nl/s....
 
16.
Pope, A.M., Tarlov, A.R. (eds.) (1991). A model for disability and disability prevention. Institute of Medicine: Disability in America. Washington, DC: National Academy Press.
 
17.
Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy (2010-2020), Comission Staft Working Document. European Comission, Brussels, 2.2.2017 SWD (2017) 29 final.
 
18.
Rydberg, E. (2010). Deaf people and the labour market in Sweden: Education – Employment – Economy. Studies from the Swedish Institute for Disability Research, 32, Örebro, Sweden: Örebro University. http://www.diva-portal.org/sma....
 
19.
Smith, R.W. (1987). Leisure of disabled tourist. Barriers to participation. Annals of Tourism Research, 14(3), 376-389. https://doi.org/10.1016/0160-7....
 
20.
Steinfeld, E., Shea, S.M. (2011). Fair housing: Toward universal design in multifamily housing. In: W. Preiser, K.H. Smith (eds.). Universal design handbook, Second edition. 35.1-35.13. New York, McGraw-Hill. https://disabilitystudies.nl/s....
 
21.
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (1980). Geneva, Word Health Organizations. https://apps.who.int/iris/bits....
 
22.
World report on disability (2011). The World Bank. World Health Organization WHO, Library Cataloguing-in-PublicationData. https://www.who.int/disabiliti....
 
23.
Zajadacz, A., Szmal, P., Suszczańska, N., Grudziński, T. (2010). The SITex and SITur programs as tools designed to provide information for culturally deaf tourists. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII (s.106-123), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Nr 7. Poznań: Bogucki Wydawnicwo Naukowe.
 
24.
Żbikowski, J., Kuźmicki, M., Dąbrowski, D., Soroka, A. (2011). Vocational activity as a determinant of participation in tourism of disabled people from the area of Eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica, 10(2), 121-129.
 
25.
http://ec.europa.eu/eurostat/s... (data dostępu: 29.09.2019).
 
26.
http://www.niepelnosprawni.gov... (data dostępu: 29.09.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725