ARTYKUŁ ORYGINALNY
DZIAŁANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW GASTRONOMICZNYCH I NOCLEGOWYCH – STAN OBECNY I POŻĄDANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
Marek Kuźmicki 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Adam Szepeluk
mgr Adam Szepeluk, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):38–53
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opracowanie koncentruje się na ocenie z punktu widzenia przedsiębiorców obecnej, a także pożądanej w przyszłości aktywności państwa w tworzeniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi punktów i zakładów gastro­nomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Badanie metodą wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI (ang. computer-assisted web interview) na próbie 317 przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe zrealizowano w kwietniu i maju 2013 roku na obszarze województwa lubelskiego. W opinii przedsiębiorców państwo generalnie mało aktywnie włącza się w kreowanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie krytycznie oceniono przyjętą politykę turystyczną i fiskalną oraz zbyt wysokie obowiązkowe obciążenia pracodawców wynikające z faktu zatrudniania pracowników. W tych obszarach potrzebne są zmiany. W opinii wielu uczestników badania państwo w przyszłości powinno intensyfikować działania prowadzące do rozwoju infrastruktury ogólnej, a także turystycznej.
 
REFERENCJE (10)
1.
Alejziak W., Marciniec T. (2003), Międzynarodowe organizacje turystyczne. Albis, Kraków.
 
2.
Angowski M. (2005), Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 
3.
Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDe-Wu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 
4.
Kozłecka B., Osowska K. (2012), Przedsiębiorstwo gastronomiczne. Difin, Warszawa.
 
5.
Lichniak I. (red.) (2011), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
6.
Nehring A. (red.) (2014), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza.
 
7.
Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995-1996 (1997), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa.
 
8.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r.nr 137, poz. 926.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725