ARTYKUŁ ORYGINALNY
EKONOMICZNA MYŚL REGIONU PRIBUZHIE: BIAŁORUŚ I POLSKA
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Warsaw School of Economics Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aliaksandr V. Charnavalau   

dr hab. prof. PSW Aliaksandr V. Charnavalau (ORCID 0000-0001-8665-044X), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki (ORCID 0000-0002-0581-9600); Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):7–15
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Artykuł opisuje nowy przedmiot badań historii myśli ekonomicznej, jakim jest międzypaństwowy region Pribuzhie. W artykule omówiona została historia powstania i rozwoju nauki ekonomicznej w regionie Pribuzhie od VIII do XXI wieku, co jest przedmiotem prowadzonych badań. Celem artykułu jest przedstawienie nowego spojrzenia na przedmiot badań, jak również charakterystyka procesu powstawania nauki ekonomicznej w regionie Pribuzhie. Materiały i metody: W artykule została użyta metoda konwencjonalna, która jest zbiorem historycznych, filozoficznych i ekonomicznych metod poznania, na podstawie których w ramach programu naukowego badana jest przeszłość myśli ekonomicznej oraz właściwe doktryny, jak również opisane ich treści. Wyniki: Opisane zostały poszczególne etapy historyczne w rozwoju myśli ekonomicznej regionu Pribuzhie oraz ukazane nowe, niepublikowane fakty odnoszące się do poszczególnych doktryn ekonomicznych. Wnioski: Działalność polityczna i działania administracji publicznej powinny angażować naukę ekonomiczną, która określa istotę polityki gospodarczej, jej cele i sposoby realizacji w sferę praktyczną.
 
REFERENCJE (23)
1.
Алексеев Л.В. (2006), Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии,культуры: в 2 кн. /Л.В. Алексеев; Инcтuтyт-т археологии Рoccuйckoй Акадeмии Наук - Мoсквa.: Наука, p. 304.
 
2.
Афанасьев К. (1926), К реформе обложения сельского хозяйства /Полесский коммунар, no. 4, p. 8-31.
 
3.
Бусько В.Н. (2004), Экономическая мысль Западной Беларуси в 1921-1939 гг. – Минск. Право и экономика, p. 158.
 
4.
Бусько В.Н. (2005), Экономическая мысль Беларуси в XXв. – Минск. Право и экономика, p. 298.
 
5.
Бусько В.Н. (1990), Экономическая мысль Белоруссии середины XIX – начала ХХ, в.: Очерки / Под ред. М.В. Научителя. Минск.: Наука и техника, p. 144.
 
6.
Бонч-Осмоловский А. (1922), Хутор, поселок или землеусроительная деревня /Народное хозяйство Беларуси, no. 7-8, p. 57-70.
 
7.
Всемирная история экономической мысли. Учебник в 6 т. (1990, 1994, 1997) В. Н. Черковец – М.: Мысль, Т. 4-6.
 
8.
Гатовский Л.М. (1946), Переходный период от капитализма к социализму. Мoсквa.: Наука.
 
9.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. Мoсквa: Л., (1950).
 
10.
Записки отделения русской и славянской археологии Русского Археологического общества. Сборник. Санкт Петербург.
 
11.
Лаврухина И.А. (2002), Экономические исследования на кафедре политэкономии БГУ/ Вклад ученых БГУ в развитие. экономического образования и экономической мысли Беларуси. Минск, БГУ, p. 110-135.
 
12.
Лемещенко П.С., Лаврухина И.А. (2013), Экономическая наука Беларуси: путь к самоидентификации /Вестник. Иванoвcкoвo унuвeрcuтeта, сер. Экономика, no. 1, p. 31-40 (0.8 п.л.).
 
13.
Черновалов А.В. (2016), История экономических учений: учебное пособие. – Мuнck.: Изд-во БГУ, p. 342.
 
14.
Шпилевский П.М. (1855), Путешествие по Полесью и Белорусскому краю /Современник. Санкт Петербург. Т. 52, no. 7.
 
15.
Штыхов Г.В. (1978), Города Полоцкой земли ІХ-ХІІІ вв. Минск.
 
16.
Щеглова В.В. (1969), К вопросу о животноводстве и охоте в Белоруссии в средние века /Древности Белоруссии. Минск.
 
17.
Эвальд Э. (1854), Полоцкая старина /Санкт-Петербургские ведомости. no. 229.
 
18.
Янченко С. Е. (1995), Ступени развития рынка: генетический код капитализма. Минск.: Мет.
 
19.
Fanfani F., (1919), Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Gebethner i Wolf, Warszawa.
 
20.
Musianowicz K. (1969), Drohiczyn we średniowieczu /Materiały wczesnośredniowieczne. Wrocław-Warszawa-Kraków.
 
21.
Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725