ARTYKUŁ ORYGINALNY
EMIGRACJA DO KRÓLESTWA NIDERLANDÓW JAKO SZANSA POSTRZEGANA PRZEZ MŁODYCH LUDZI
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-06-2021
 
 
Data akceptacji: 04-06-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Siedlanowski   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):220-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: A rtykuł poświęcony jest czynnikom mającym w pływ na decyzje migracyjne młodych Polaków do Królestwa Niderlandów oraz ukazaniu różnic w postrzeganiu przez nich kraju emigracji i kraju imigracji. Przedstawiono również elementy polityki wobec młodzieży w Polsce i w Niderlandach. W pracy przyjęto hipotezę, że na decyzje młodych na rynku pracy kształtują głównie doraźne aspekty finansowe. Materiały i metody: Spostrzeżenia i oceny wykorzystane w artykule zostały sformułowane w oparciu o literaturę przedmiotu badań, dane statystyczne gromadzone przez instytucje Polski, Królestwa Niderlandów oraz Unii Europejskiej, badanie ankietowe oraz własne doświadczenia wyniesione z mobilności. Wyniki: W artykule nakreślono przebieg trendów migracyjnych Polaków, przedstawiono czym są spowodowane zmiany dotyczące wyboru kraju docelowego migracji. Przedstawiono zarys czynników zachęcających młodych ludzi do podjęcia pracy w kraju oraz czynników skłaniających do poszukiwania pracy za granicą, a konkretnie w Królestwie Niderlandów. Wskazano na bariery oraz ułatwienia z jakimi mogą spotkać się osoby młode poszukujące zatrudnienia na rynku pracy w obydwu krajach. Przyczyny emigracji młodych osób z Polski zostały omówione na podstawie wyników własnego badania przeprowadzonego na 400 osobowej próbie badawczej przy wykorzystaniu ankiety internetowej. Zadaniem badania było wskazanie trzech istotnych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o emigracji oraz ocenę tej decyzji. Wnioski: Przeprowadzona analiza wskazuje na złożoność problemów migracji młodych osób, istotny wpływ na podejmowane decyzje mają czynniki ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe oraz środowiskowe. Największym problemem z punktu widzenia młodych osób jest mało atrakcyjny krajowy rynek pracy pod względem finansowym i rozwojowym oraz wszelkie konsekwencje, które z tego tytułu wynikają.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (21)
1.
Bez Pit dla młodych, https://www.gov.pl/web/finanse...- (dostęp: 15.05.2021).
 
2.
Całkowite dochody z podatków, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
3.
Czaplińska, A. (2010). Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 
4.
Dodatek wakacyjny oraz urlopowy (strona rządowa), https://www.rijksoverheid.nl/o... (dostęp: 15.05.2021).
 
5.
Dofinansowanie do ubezpieczenia, https://www.belastingdienst.nl....
 
6.
toeslagen/zorgtoeslag/ (dostęp: 15.05.2021).
 
7.
Granowska, J. (2018). Brexit – podstawowe zagadnienia, Opracowania tematyczne OT–669. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
8.
Idczak, P. (2009). Wpływ uregulowań przejściowe w swobodzie przepływu osób wobec nowych państwach członkowskich UE na europejski rynek pracy, Zeszyty Naukowe/ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 119, 84-103.
 
9.
Ilość agencji pracy tymczasowej (CBS jest odpowiednikiem polskiego GUS), https://www.cbs.nl/nl-nl/achte... (dostęp: 15.05.2021).
 
10.
Ilość personelu medycznego na 1000 mieszkańców, https://www.oecd-ilibrary.org/... (dostęp: 15.05.2021).
 
11.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019, www.stat.gov.pl (dostęp: 15.05.2021).
 
12.
Migranci w Królestwie Niderlandów, https://www.cbs.nl/nl-nl/dossi...- (dostęp: 15.05.2021).
 
13.
Ochotnicze Hufce Pracy, https://ohp.pl/o-nas (dostęp: 15.05.2021).
 
14.
Odsetek młodych dorosłych w wieku 18-34 lat mieszkających z rodzicami, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
15.
PKB per capita UE, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
16.
PKB per capita, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
17.
Surdeja, A. (2015). Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Raport Centrum im. Adama Smitha, Warszawa. Wakaty w Królestwie Niderlandów, https://www.cbs.nl/nl-nl/visua... (dostęp: 15.05.2021).
 
18.
Wronowska, G. (2017). Polityka edukacyjna a potrzeby rynku prac, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 191-200.
 
19.
Wydatki na ochronę socjalną, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 15.05.2021).
 
20.
Wydatki na służbę zdrowia, https://www.oecd-ilibrary.org/... (dostęp: 15.05.2021).
 
21.
Zwrot kosztów eksterytorialnych (belastingdienst jest odpowiednikiem Polskiego Urzędu Skarbowego) https://www.belastingdienst.nl... (dostęp: 15.05.2021).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top