ARTYKUŁ ORYGINALNY
FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH A SEKTOR MSP
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology / Politechnika Warszawska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Deszczka   

M.A. Małgorzata Deszczka, Warsaw University of Technology, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland, Phone: +48 22 234-62-69
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):75–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Fundusze poręczeń kredytowych, tworzące obok innych podmiotów instytucje otoczenia biznesu, kierują swoją ofertę do sektora MSP, celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Sektor MSP, z uwagi na specyficzne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, charakteryzuje utrudniony, bądź bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie problemu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania takich jak bankowe kredyty i pożyczki przez sektor MSP oraz przedstawienie roli funduszy poręczeń kredytowych w tym zagadnieniu. Teza artykułu została sformułowana następująco: działalność funduszy poręczeniowych przyczynia się w coraz większym stopniu do zaspokajania potrzeb pożyczkowych sektora MSP, co może sprzyjać podnoszeniu ich konkurencyjności oraz dalszemu rozwojowi. W artykule dokonano analizy literatury, opierając się na publikacjach poświęconych tematyce funkcjonowania sektora MSP oraz analizy danych opierając się na danych statystycznych, publikowanych w rocznych raportach.
 
REFERENCJE (24)
1.
Adamkiewicz-Drwiłło H. G. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 
2.
Arent A. (2010), Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa. W: A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 57-61.
 
3.
Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 
4.
Bąkiewicz A. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
 
5.
Dehnel G. (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 
7.
Drucker P.H. (2005), Praktyka zarządzania. MT Biznes, Warszawa.
 
8.
Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
9.
Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby-źródła-wykorzystanie. CeDeWu, Warszawa.
 
10.
Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2012), Rachunkowość małych przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 
11.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2011.
 
12.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2007.
 
13.
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2004.
 
14.
Krawiec M. (2012), Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
15.
Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach UE. Difin, Warszawa.
 
16.
PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa 2012.
 
17.
Skowronek – Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa.
 
18.
Staszel A. (2009), Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 
19.
Strona internetowa KSPF: www.ksfp.org.pl.
 
20.
Ślązak E. (2010), Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce. W: B. Filipiak, D. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości. Studia Finansów i Bankowości. Difin, Warszawa.
 
21.
Tomczyk P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: T. Pakulska (red.), Przedsiębiorstwo a otoczenie; oddziaływanie, skutki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
22.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 
23.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 
24.
Zadora H. (2009), Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725