ARTYKUŁ ORYGINALNY
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONÓW – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Lodz / Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł A. Nowak   

M.A. Paweł A. Nowak, Department of Territorial Self-Government Economy, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Acting Head of the Information Society Unit, Digitization Department, Marshal`s Office of the Lodzkie Region, Rewolucji 1905 r. St 41/43, 90-214 Łódź, Phone: +48 42 635 53 31
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):24-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy: Jednym z głównych założeń Unii Europejskiej dotyczącym finansowania rozwoju regionalnego jest wspieranie tzw. inteligentnych specjalizacji. Strategie inteligentnej specjalizacji mają być podstawą wdrażania strategii „Europa2020” (eu.2020) na poziomie regionalnym i krajowym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Konieczność ich opracowania wynika z pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających przepisy dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych, przyjętych 17 grudnia 2013 r. Celem pracy jest sprawdzenie w jakim stopniu wymagania Unii Europejskiej w zakresie przygotowania regionów do nowej perspektywy finansowej zostały zrealizowane przez polskie samorządy regionalne oraz w jakim zakresie przyjęte inteligentne specjalizacje wynikają z przekonania interesariuszy o możliwościach poszczególnych regionów oraz korzyściach jakie przyniesie dokonany wybór, a w jakim z panujących trendów (mody). Materiał i metody badawcze: Podstawowym materiałem badawczym były dokumenty o charakterze strategii średniookresowych (strategie rozwoju na lata 2014-2020 lub dokumenty równoważne) przygotowane przez samorządy wojewódzkie w związku z nowym unijnym okresem programowania obejmującym lata 2014-2020 oraz akty prawne i dokumenty strategiczne Unii Europejskiej dotyczące tego samego okresu. W związku z typem materiałów podstawowymi metodami badawczymi była analiza bezpośrednia i porównawcza dokumentów. Wyniki oraz wnioski: Przeprowadzone badania wykazały formalną realizację wymagań Unii Europejskiej w zakresie przygotowania strategii rozwojowych polskich województw na lata 2014-2020 w oparciu o inteligentne specjalizacje. Chociaż wszystkie województwa rozpoczęły już pracę nad identyfikacją obszarów specjalizacji, w tym inteligentnych specjalizacji, to w części regionów dostępne wyniki prac nie znajdują pełnego uzasadnienia w przygotowanych strategiach i analizach. Co istotne, większość z opracowanych dokumentów nie warunkuje swoich specjalizacji możliwościami współpracy z sąsiednimi regionami – chlubnymi wyjątkami są: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., która była prezentowana na wspólnym posiedzeniu zarządów województw lubelskiego i świętokrzyskiego oraz Strategia dla rozwoju Polski Południowej. Ponieważ jest jeszcze na to czas wskazana byłaby większa korelacja inteligentnych specjalizacji województw z ich sąsiadami, zwłaszcza w kontekście analiz statystycznych prowadzonych przez EUROSTAT, które dzielą Polskę na sześć regionów a nie szesnaście województw.
 
REFERENCJE (31)
1.
Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów – raport z badania, Deloitte, Warszawa 2013 źródło (09/02/2014): https://www.deloitte.com/asset....
 
2.
Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argiles R., Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, wyd. Unia Europejska, Bruksela 2012.
 
3.
Grosse T. G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, W: Studia Regionalne i Lokalne 2002 nr 1.
 
4.
Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim, wyd. PAG-Uniconsult, Toruń 2012.
 
5.
Kardas M., Inteligentna specjalizacja (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, w: Optimum. Studia Ekonomiczne nr 2/2011.
 
6.
Koncepcja aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 w kontekście spełniania wymogów strategii inteligentnych specjalizacji, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2010.
 
7.
Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji KSIS źródło: http://www.mg.gov.pl/files/upl..., (25.02.2014).
 
8.
Nowicka P., Dąbrowska A., Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Innowacyjne specjalizacje województwa świętokrzyskiego, wyd. GOEPROFIT, Warszawa 2010.
 
9.
Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011,.
 
10.
Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Wersja angielska: http://s3platform.jrc.ec.europ..., tłumaczenie polskie dostępne np. na stronie internetowej województwa kujawsko-pomorskiego: http://www.innowacje.kujawsko-... RIS3_guide _PL_20130412.pdf.
 
11.
Sojka P., Nowacka A., Robczyńska M., Inteligentna specjalizacja województwa lubuskiego w kontekście innowacyjnego potencjału regionu, wyd. Marketing Research World, Gliwice 2012.
 
12.
Wielkopolska 2020 – zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolkiego do 2020 roku, wyd. Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2012.
 
13.
Woźniak J. (red.), Małopolska_2.0 Inteligentna _specjalizacja_regionu, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012.
 
14.
Strategia dla rozwoju Polski Południowej, Monitor Polski z 19 lutego 2014, poz. 152.
 
15.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław 2005.
 
16.
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - projekt, Toruń 2013.
 
17.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 roku, Zielona Góra 2012.
 
18.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
 
19.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze - projekt, wyd. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego, Warszawa 2012.
 
20.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2020 r., Opole 2012.
 
21.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja na lata 2013 – 2020. Projekt, Rzeszów 2013.
 
22.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2005-2020, Katowice 2005.
 
23.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2013.
 
24.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2005.
 
25.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2020.
 
26.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.2006 NR 227 poz.1658.
 
27.
Wolszczak G., Konkurencyjność, innowacje, smart specjalizations: główne wyzwania, prezentacja podczas konferencji Miasta w Internecie, Gdańsk 2013.
 
28.
www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 
29.
www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm.
 
30.
www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.
 
31.
www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396357,polska-nauka-bardziej-konkurencyjna-w-ramach-inteligentnego-rozwoju.html.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top