ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAKOŚĆ MARKETINGOWA TEKSTÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE
Karol Król 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karol Król   

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, p. 244, 30-059 Kraków, Polska
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):110–118
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań były teksty opublikowane na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce, a celem pracy była ocena ich jakości marketingowej. Materiały i metody: Ocenę jakości marketingowej tekstów przeprowadzono przy pomocy aplikacji internetowej Audyt Hekko (Blink) w zbiorze 842 witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Wyniki: Teksty o małej (miernej) przydatności marketingowej (według algorytmu testującego) odnotowano na 362 witrynach, co stanowiło około 44% zbioru. Na około 46,5% witryn odnotowano teksty o dostatecznej przydatności marketingowej. Na 10% badanych witryn odnotowano tekst oceniony jako przydatny marketingowo. Wnioski: Ocena semantyczna tekstów opublikowanych na większości witryn obiektów turystyki wiejskiej wykazała, że zostały one napisane językiem korzyści, z wykorzystaniem zwrotów, które mogą wywołać zainteresowanie i ciekawość. Jednocześnie jednak wymagały one optymalizacji i większego ukierunkowania na marketing.
 
REFERENCJE (23)
1.
Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51(2), 11-38.
 
2.
Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 127-143.
 
3.
Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. Czasopismo Geograficzne, 82(3), 249-270.
 
4.
Buczkowska, J. (2014). Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi. Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji. Studia Philosophiae Christianae UKSW, 50(2), 25-45.
 
5.
Broda, B., Maziarz, M., Piekot, T., Radziszewski, A. (2010). Trudność tekstów o Funduszach Europejskich w świetle miar statystycznych. Rozprawy Komisji Językowej WTN, 37, 23-40.
 
6.
Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.
 
7.
Gołębiewska, B., Pajewski, T. (2015). Agroturystyka i walory środowiskowe w rozwoju lokalnym. W: K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce (s. 81-91). Pułtusk: Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
 
8.
Guzal-Dec, D. (2015). Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 125-130.
 
9.
Halamska, M. (2011). Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 36(2), 113-129. https://doi.org/10.2478/v10225....
 
10.
Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (s. 13-34). Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 
11.
Kachniewska, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 35-48.
 
12.
Kiklewicz, A. (2011). Reguły konwersacji HP Grice’a: pragmatyka czy semantyka?. Linguistica Copernicana, 2(6), 25-38. https://doi.org/10.12775/LinCo....
 
13.
Król, K. (2017a). Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna. Folia Turistica, 45, 79-92. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
14.
Król, K. (2017b). The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures. Economic and Regional Studies, 10(4), 76-85. https://doi.org/10.29316/ers-s....
 
15.
Król, K. (2018). Marketing treści w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 29, 175-185. https://doi.org/10.17512/znpcz....
 
16.
Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.
 
17.
Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
18.
Kuźniar, W. (2015). Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 296-305.
 
19.
Mikulska, T. (2008). Korzyści i bariery rozwoju turystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki wiejskiej (s. 161-173). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
20.
Miodek, J., Maziarz, M., Piekot, T., Poprawa, M., Zarzeczny, G. (2010). Jak pisać o Funduszach Europejskich? Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
21.
Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 
22.
Radkowska, J., Radkowski, K., Sobotkiewicz, D. (2009). Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia. Legnica: Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
 
23.
Sawicki, B., Golian, S. (2013), Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 435-445.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725