PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA - FORMA PROMOCJI I ZARZĄDZANIA OBSZARAMI WIEJSKIMI
Artur Zimny 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie The State School of Higher Professional Education in Konin
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):58–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba udowodnienia, iż lokalne grupy działania (LGD) stanowią, przynajmniej w świetle zapisów ujętych w ich wewnętrznych dokumentach, formę promocji i zarządzania obszarami wiejskimi. Niniejsza teza została zweryfikowana poprzez dokonanie analizy treści statutów i lokalnych strategii rozwoju opracowanych przez siedem LGD, które w formie prawnej stowarzyszeń funkcjonują w podregionie konińskim. Analizie poddano w szczególności fragmenty statutów poświęcone celom stowarzyszeń oraz misje, cele ogólne i szczegółowe ujęte w lokalnych strategiach rozwoju. Rezultaty dokonanej analizy pozwalają pozytywnie zweryfikować postawioną tezę. Świadczą o tym dwa fakty. Po pierwsze, w statutach wszystkich LGD, wśród celów ich funkcjonowania, wyeksponowano konieczność dążenia do zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz potrzebę promowania tych obszarów. Po drugie, w lokalnych strategiach rozwoju nakreślono hierarchię celów oraz sposoby ich realizacji, co należy uznać za wyraz planowania strategicznego, a tym samym element zarządzania rozwojem lokalnym. Poza tym należy podkreślić, iż sam fakt posiadania przez LGD strategii rozwoju jest świadectwem dążenia do poprawy zarządzania zasobami obszarów, na których grupy te są zlokalizowane.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl.
 
2.
Dmitruk A. (2007), Inicjatywa Leader 1991-2006 a oś Leader 2007-2013. Warszawa, s. 22.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
4.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dwa Mosty” (2008), Ślesin.
 
5.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” (2011), Kazimierz Biskupi.
 
6.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Solidarni w Partnerstwie” (2009), Golina-Grodziec-Rychwał-Rzgów-Stare Miasto-Tuliszków.
 
7.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Solna Dolina” (2010), Kłodawa.
 
8.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” (2011), Turek.
 
9.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Unia Nadwarciańska” (2011), Słupca.
 
10.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Wielkopolska Wschodnia” (2009), Koło.
 
11.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1573.
 
13.
Statut Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”, http://www.ludzieijeziora.pl.
 
14.
Statut Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, http://www.sswp.com.pl.
 
15.
Statut Stowarzyszenia „Solna Dolina”, http://www.solnadolina.eu.
 
16.
Statut Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, http://www.lgd-tur.org.pl.
 
17.
Statut Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, http://www.lgd-tur.org.pl.
 
18.
Statut Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, www.wielkopolskawschodnia.pl.
 
19.
Statut Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Dwa Mosty”, http://www.dwamosty.pl.
 
20.
Ślusarz G. (2006), Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania. „Problemy Zarządzania” nr 3, s. 39.
 
21.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725