PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MARKETING TERYTORIALNY JAKO SPOSÓB NA WYKREOWANIE NOWYCH WARTOŚCI JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY DOBRA SZCZECIŃSKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
The Koszalin University of Technology, Faculty of Economic Sciences Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jolanta Kondratowicz-Pozorska   

dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, prof. PK, (ORCID 0000-0001-6467-8142), Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Polska; tel. +48 94 343-91-37
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):118–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania jest wykazanie, że sposób zarządzania gminą uwzględniający filozofię marketingu powoduje tworzenie dodatkowych wartości dla gminy. Celem pracy jest ukazanie, że jednostka terytorialna jaką jest gmina Dobra Szczecińska wykształciła pewien sposób zarządzania i kierowania zasobami lokalnymi, który wykorzystując marketing terytorialny wykreował unikalny i niepowtarzalny charakter miejsca. Materiały i metody: Wykorzystano literaturę naukową, materiały źródłowe z Urzędu Gminy Dobra Szczecińska oraz wszystkie dane statystyczne i opracowania dostępne w internecie. Jako metody badawcze zastosowano przegląd i analizę literatury, metody dedukcyjne i indukcyjne. Wyniki: Dowiedziono, że gmina Dobra Szczecińska jest gminą o własnej tożsamości, ma własny niepowtarzalny wizerunek, dba również o produkt gminny oraz zaspokaja potrzeby swoich mieszkańców i przedsiębiorców. Wnioski: Gmina słusznie została wpisana na 23 miejsce w Rankingu 2016, ponieważ władze terenu dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy i przedsiębiorcy uważali, że mieszkają i działają w najlepszym miejscu w województwie zachodniopomorskim. Analiza zebranego materiału potwierdziła, że gm. Dobra Szczecińska słusznie nazywana jest dobrą, bowiem rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
REFERENCJE (22)
1.
Chrzan E. (2015), Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 20, s. 110-119.
 
2.
Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Komorowski J. (1993), Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miasta. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, ser. I, nr 206, s. 44-55.
 
4.
Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, W: A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 9-26.
 
5.
LSR Stowarzyszeń LGD ,,Dobre Gminy’’. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” z dnia 17.12.2015 r.
 
6.
Marak J. (1994), Marketingowa strategia rozwoju gminy – koncepcja metodologiczna, W: J. Marak (red.) Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji). Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 169-171.
 
7.
Moeller K., Rajala A. (2007), Rise of strategic nets – New modes of value creation. Industrial Marketing Management, No. 36, s. 895-908. http://doi.org/10.1016/j.indma....
 
8.
Sekuła A. (2005), Marketing terytorialny, W: M. Daszkowska (red.) Marketing. Ujęcie systemowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 216-237.
 
9.
Siwa I. (2006), Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie - aspekt zarządzania. Promotor, Warszawa.
 
10.
Strużycki M. (2006), Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 
11.
Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 18-41.
 
12.
Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (data dostępu: 12.05.2017).
 
14.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT. Raport końcowy (2013). CSRG, Szczecin, s. 35-36, http://zachodniopomorskie.ksow... (data dostępu: 20.06.2017).
 
15.
Gmina Dobra - dobra inwestycja (2014), http://www.gminadobra24.pl/pri..., (data dostępu: 12.05.2017).
 
16.
GminaDobra24.pl, http://www.gminadobra24.pl/new... (data dostępu: 10.05.2017).
 
17.
http://www.bip.dobraszczecinsk... (data dostępu: 12.05.2017).
 
18.
http://szczecin.stat.gov.pl/va... (data dostępu: 12.05.2017).
 
19.
http://szczecin.stat.gov.pl/va... (data dostępu: 12.05.2017).
 
20.
https://www.wup.pl/pl/dla-inst... (data dostępu: 10.05.2017).
 
21.
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016), http://www.gminadobra24.pl/new... (data dostępu: 10.06.2017).
 
22.
Wspaniała i odkrywcza (2012), Wyd. Gmina Dobra, https://www.slideshare.net/Biu..., (data dostępu: 10.06.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725