ARTYKUŁ ORYGINALNY
MIGRACJA WAHADŁOWA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA UKRAINIE: ZMIANY I KIERUNKI POLITYKI
Yulia Tsybulska 1  
,   Vitaliy Krupin 2  
 
Więcej
Ukryj
1
State Institution “Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”, Lviv / Instytucja Państwowa “Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy”, Lwów
2
Institute of Rural and Agricultural Development of PAS, Warsaw / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Yulia Tsybulska   

PhD Yulia Tsybulska, State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kozelnytska St. 4, 79026 Lviv, Ukraine; phone: +38 0673950337
Vitaliy Krupin   

PhD Vitaliy Krupin, Institute of Rural and Agricultural Development of PAS, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland; phone: +48 787-238-746
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):20–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Zbadanie istoty i cech transgranicznej migracji wahadłowej ludności wiejskiej celem uzasadnienia zmian i kierunków polityki dotyczącej transgranicznych rynków pracy, określenie jej roli i zdolności zmniejszania ryzyka emigracji stałej. Materiały i metody: Wykorzystano prace ukraińskich i zagranicznych badaczy dotyczące teorii ekonomii regionalnej i polityki rozwoju regionów transgranicznych, współpracy transgranicznej i migracji ludności wiejskiej. Wyniki: Przeanalizowane są wpływy różnorodnych czynników na rozwój transgranicznej zarobkowej migracji wahadłowej. Opisano cechy obecnej polityki transgranicznej i migracji wahadłowej na Ukrainie; zdefiniowano wyzwania w celu pomocy ludności wiejskiej w ich działalności gospodarczej. Wnioski: Dla optymalnego wykorzystania transgranicznej migracji wahadłowej i zmniejszenia jej negatywnych skutków potrzebne są zmiany polityki dotyczącej współpracy transgranicznej na Ukrainie.
 
REFERENCJE (18)
1.
Borjas G.J. (2005), Labor economics. Vol. 6, McGraw-Hill, New York.
 
2.
Ehrenberg R.G., Smith R.S. (1985), Modern labor economics: theory and public policy. Glenview, Illinois.
 
3.
European Commission (2009), Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries, http://ec.europa.eu/social/Blo... (accessed May 27, 2015).
 
4.
Krupin V. (2014), Development of transborder labor market on rural territories of Europe: problems and perspectives of Ukraine, W: Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 145-155.
 
5.
Niebuhr A., Stiller S. (2004), Integration and Labour Markets in European Border Regions. HWWA Discussion Paper 284, Hamburg Institute of International Economics, http://ageconsearch.umn.edu/bi... (accessed June 12, 2015).
 
6.
Tsybulska Y. (2013), Implementation of the EU experience for Ukrainian-Polish cross-border labor market formation. Poland-Ukraine: border regions development and cross-border cooperation, Jarosław.
 
7.
Колосницына M., Суворова И. (2005), Международная трудовая миграция: теоретические основы и политика регулирования, Экономический журнал ВШЭ, ч. 4, http://library.hse.ru/e-resour... (accessed May 27, 2015).
 
8.
Лапшина І. (2009), Теоретичні моделі переміщення трудових ресурсів між країнами, W: В. Кравців, У. Садова (red.), Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник. Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень, Львів.
 
9.
Левцун А. (2005), Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема, http://dialogs.org.ua/ru/proje... page4040.html (accessed June 22, 2015).
 
10.
Матвєєв Є. (2012), Визначення проблем інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці, W: Н. Мікула (red.), Звіт з науково-дослідної роботи “Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні”. Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, Львів.
 
11.
Мікула Н. (red.), Цибульська Ю., Матвєєв Є., Тимечко І., Крупін В., Цісінська О., Демедюк О., Кравчук І., Філенко К. (2013), Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні. Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, Львів.
 
12.
Нестерова А. (2010), Ретроспективный взгляд на теории международной миграции рабочей силы, Журнал Международного права и международных отношений, http://evolutio.info/content/v... (accessed June 12, 2015).
 
13.
Проект Закону України “про зовнішню трудову міграцію” (2014), http://www.mlsp.gov.ua/labour/... article?art_id=162116&cat_id=34946 (accessed June 12, 2015).
 
14.
Стратегія демографічного розвитку на 2006-2015 роки (2006), http://dspace.nbuv.gov.ua/bits... (accessed June 15, 2015).
 
15.
Цибульська Ю. (2013a), Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці. Соціально -економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі, Львів.
 
16.
Цибульська Ю. (2013b), Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика, Львів.
 
17.
Цибульська Ю. (2014), Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці. Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі, Львів.
 
18.
Шевченко Л. (2007), Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз. Харків.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725