ARTYKUŁ ORYGINALNY
NOWE KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W STRATEGIACH I POLITYKACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):7–31
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analizy jest koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej i jej powiązanie z ewolucją wspólnej polityki rolnej i przekształceniem polityki spójności. Celem opracowania jest poznanie i ocena skali i sposobu wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną oraz przedstawienie leżących u podstaw tego wsparcia koncepcji teoretyczno-poznawczych i polityczno-praktycznych przesłanek kształtowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. Materiały i metody: Wykorzystano oficjalne dokumenty, literaturę problemu, poddano krytycznej analizie i ocenie autorskiej. Wyniki: W pracy przedstawiono sposoby definiowania i klasyfikacji obszarów wiejskich oraz sposoby wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną i politykę spójności. Zarysowano szczególnie koncepcje wielofunkcyjnego i inteligentnego rozwoju powiązane ze strategią Europa 2020 oraz politycznymi deklaracjami z Cork. Przedstawiono także nową ideę inteligentnych wsi i partnerstwa wiejsko-miejskiego. Wnioski: Wskazano na procesy wyodrębniania się polityki rozwoju obszarów wiejskich i potrzebę kształtowania racjonalnego jej modelu przez koordynację polityk wspólnotowych i regionalne wykorzystanie funduszy europejskich.
 
REFERENCJE (32)
1.
Adamowicz, M. (2004). Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji (s. 25-42). Warszawa: Wyd. SGGW.
 
2.
Adamowicz, M. (2016). Smart specialization as a way of strengthening the innovation potential of regions. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15(4), 5-15.
 
3.
Adamowicz, M. (2017). Wsparcie rolnictwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na tle zmian w polityce rolnej krajów OECD. W: A. Chlebicka (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej: aspekty ekonomiczne (s. 7-35). Warszawa: FAPA.
 
4.
Caminios, N. (2008). Intelligent cities and globalisation of innovation networks. London and New York: Routledge.
 
5.
Czyżewski, A., Stepień, S. (2011). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista, 1, 9-36.
 
6.
European Commision, 2017, EU Action for Smart Villages. Komunikat Komisji z 12.04.2017.
 
7.
Foray, D., David, P., Hall, B. H. (2011). Smart Specialisation: From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved.
 
8.
Kardas, M. (2014), Inteligentna specjalizacja – nowa koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(50), 121-135.
 
9.
Komisja Europejska (2006). Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Luksemburg.
 
10.
Kłodziński, M. (2006), Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Warszawa: IRWiR PAN, SGGW.
 
11.
Kokocińska, K. (2010). Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA.
 
12.
Komisja Europejska (2007). Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007.
 
13.
Mazurek, J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 14, 61-81.
 
14.
Nurzyńska, I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4(165), 27-43.
 
15.
OECD 2006 Rural Policy Review. The New Rural Paradigm: Police and Governance, Paris.
 
16.
OECD 2013 Rural Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development.
 
17.
Oleszko-Kurzyna, B. (2010). Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLIV, sectio H, 103, 103-117.
 
18.
Regider, J. G. (2012). Present and future european rural policy. Wieś i Rolnictwo, 1, 39-44.
 
19.
Pilarska, Cz. (2014). Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 59-81.
 
20.
Rakowska, J. (2013). Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 
21.
Rosner, A., Stanny, M. (2017). Socio-economic development of rural areas in Poland, Forum Inicjatyw Rozwojowych. Warszawa.
 
22.
Rozporządzenie Rady UE Nr 1290/2005 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej.
 
23.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rady na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylenie Rozporządzenia Rady (UE) Nr 1698/2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2013.
 
24.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanawiając wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich- uchylając rozporządzenie 1083/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2013.
 
25.
Rural Development in the European Union-Statistical and Economic infromation, Raport 2006-2013.
 
26.
Russel, P. (2012). Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Studia BAS, 2(31), 87-108.
 
27.
Siemiński, J.L. (1996). Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych, W: M. Kozakiewicz (red.), Wieś i Rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PAN, IRWiR.
 
28.
Sołek, K. (2017). Oddziaływanie funduszy europejskich na proces rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Rozprawa doktorska SGGW, Warszawa.
 
29.
Stanny, M. (2012). Społeczno-ekonomiczne zrównoważenie obszarów wiejskich, W: Raport o stanie wsi. Polska Wieś, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 
30.
Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2015), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City. Warszawa.
 
31.
Stola, W. (1993). Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, PAN, IGiPZ, Dokumentacja geograficzna, Z. 3, Warszawa.
 
32.
Wieliczko, B. (2006). Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. Studia i Monografie IERiGŻ, 134, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725