ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA DYSPROPORCJI W ROZWOJU WYBRANYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Pietrych   

mgr Łukasz Pietrych, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warszawa, Poland; phone: +48 22 59-34-148
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):68-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy były zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury technicznej. Za cel przyjęto natomiast identyfikację różnic w zakresie rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej na poziomie powiatów województwa mazowieckiego. Materiały i metody: Do budowy rankingu powiatów zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne. Wykorzystano trzy metody badawcze, tj.: diagram Czekanowskiego, miara Hellwiga oraz metoda k – średnich. Dane, które posłużyły do analizy pochodziły z Banku Danych Lokalnych za rok 2012. Wyniki: Stwierdzono, że w województwie mazowieckim występują obszary cechujące się wyższym poziomem rozwoju infrastruktury, są to przede wszystkim powiaty położone w centralnej części województwa, głównie wokół największych miast województwa. Obszary o słabym zainwestowaniu infrastrukturalnym to przede wszystkim powiaty zlokalizowane w południowej części regionu, typowo rolnicze. Wnioski: Podstawowy wniosek płynący z pracy wskazuje, że dostępność do infrastruktury kanalizacyjnej nie we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego jest wystarczająca. Stwierdzono, że uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest specyfika renty ich położenia.
 
REFERENCJE (14)
1.
Adamczyk I., Przybylska M., Różańska B., Sobczak M. (2012), Infrastruktura komunalna w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 
2.
Baranek H. (2011), Porządkowanie liniowe. Zeszyty Naukowe Metody Analizy Danych nr 873, s. 43-51.
 
3.
Brdulak J. (red.) (2005), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
4.
Chudy W. (2011), Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Oddział w Krakowie, s. 97–106.
 
5.
Denczew S. (2006), Organizacja i zarządzanie infrastrukturą w ujęciu systemowym. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa.
 
6.
Gruszczyński J. (2001), Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 377, z. 78, Kraków, s. 435-446.
 
7.
Jarosz Z. (2008), Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej. Inżynieria Rolnicza 2(100), s. 51-55.
 
8.
Kisielińska J., Stańko S. (2009), Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Rocznik Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 96, z. 2, s. 63-76.
 
9.
Kłos L. (2011), Stan infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, s. 75-87.
 
10.
Kola-Bezka M. (2012), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Rok 16, nr 2, s. 51-64.
 
11.
Piszczek S., Biczkowski M. (2010), Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 14, s. 41-56.
 
12.
Piszczek S. (2013), Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio – Oeconomica 13, s. 237-250.
 
13.
Petrovska I., Pietrych Ł. (2013), Ocena zróżnicowania potencjału produkcji żywca wołowego w Polsce z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 2, s. 289-292.
 
14.
Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/str..., (dostęp: 20.01.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top