ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W SEKTORZE USŁUG KAWIARNIANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz (ORCID 0000-0002-1164-4966), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344-99-05
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):90–108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka związana z podjęciem decyzji inwestycyjnych na polskim rynku usług kawiarnianych w Warszawie. Praca zawiera cześć teoretyczną i część empiryczną. Celem pracy jest ocena efektywności różnych sposobów prowadzenia kawiarni w postaci stworzenia własnej marki, franczyzy kawiarni sieciowej lub współpracy opartej na umowie agencyjnej. Materiały i metody: Praca została oparta na literaturze problemu, na materiałach udostępnionych przez firmy oferujące współpracę w branży usług kawiarnianych i raportach firmy badawczej dotyczących rynku HoReCa. Prospektywnej analizie ex-ante nadano postać biznes planu dla nowo tworzonej kawiarni. Wyniki: Omówiono podstawy tworzenia nowego przedsiębiorstwa i scharakteryzowano przedsięwzięcie z uwzględnieniem lokalizacji, konkurencji, planu zatrudnienia, marketingu i oceny ryzyka. Wykonano analizę SWOT i prognozy finansowe uwzględniające nakłady inwestycyjne, prognozę popytu, wysokość przychodów, kosztów i marż oraz analizę innych parametrów finansowych. Wnioski: Dostępne modele prowadzenia biznesu dają inwestorowi szeroki wachlarz opcji inwestycyjnych. Wybór modelu biznesowego zależy zarówno od oczekiwań inwestora i jego skłonności do ryzyka jak i od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
 
REFERENCJE (24)
1.
Bartkowicz J. (2015), Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej. Handel Wewnętrzny, 2(345), s. 45-57.
 
2.
Bednarski L. (2011), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
3.
Cieślik J. (2006), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
4.
Dobrołowicz W. (2012), Inteligencja intuicyjna a sukces w biznesie. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 114, s. 115-125.
 
5.
Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.
 
6.
Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa teoria i zastosowanie. PWE, Warszawa.
 
7.
Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Prace Naukowe – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 
8.
Łukasik G. (2006), Analiza Finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
9.
Matusiak K. B., Mażewska M. (2005), Pierwsza praca - pierwszy biznes, vademecum przedsiębiorczości. Biblioteka Rynku Pracy, MGiP Warszawa.
 
10.
Matusiak K. B. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje. Wydawnictwo ITE-PIB Łódź.
 
11.
Matusiak K. (2007), Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 453, Ekonomiczne problemy usług, s. 145-154.
 
12.
Mućko P., Sokół A. (2011), Jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo CeDeWU, Warszawa.
 
13.
Skrzypek T. (2009), Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Wydawnictwo Poltext.
 
14.
Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Stawicka M. (2009), Franczyza - droga do sukcesu. Helion, Gliwice.
 
16.
Penc J. (2005), Sztuka Skutecznego Zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
17.
Raport handlowy (2015), Krajobraz centrum Warszawy. Główne ulice handlowe miasta Colliers International, listopad 2015.
 
18.
Raport PMR 2015 (2015), Rynek HoReCa w Polsce 2015 - Prognozy rozwoju na lata 2015-2020, kwiecień.
 
19.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 113 (The Act of March 11, 2004 about tax on goods and services, art. 113.).
 
20.
Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 22 (The Act of July 22, 2004 about the freedom of economic activity, art. 22.).
 
21.
Wach K. (2005), Jak założyć własną firmę w Polsce. Wyd. Instytut Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków.
 
22.
Walczak M. (1998), Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
23.
Ziółkowska K. (2016), Analiza Finansowa ex-ente jako podstawa podjęcia decyzji inwestycyjnych w sektorze usług kawiarnianych. Maszynopis SGGW Warszawa.
 
24.
Żaro Z., Sasin P. (2005), Jak założyć i prowadzić własną firmę. Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą według nowych przepisów prawnych. Wydawnictwo Sigma, Skierniewice.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725