PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA WARTOŚCI TERYTORIUM DLA DOCELOWYCH GRUP KONSUMENTÓW METODĄ REFLEKSJI STRATEGICZNEJ
Marek Rawski 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):34–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej tak do całościowej oceny wartości danego terytorium, poprzez skonfrontowanie silnych i słabych stron „produktu terytorialnego” z szansami i zagrożeniami płynącymi z otoczenia terytorium, jak i do oceny szeroko rozumianych zasobów danego terytorium (produkty terytorialnego) w aspekcie zaspokojenia potrzeb ujawnionych przez różne podmioty, chcące skorzystać z użyteczności danego terytorium. Ukazano konieczne modyfikacji realizacji wspomnianego etapu metody refleksji strategicznej, aby móc ją wykorzystać do realizacji wskazanych celów. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania omawianej metody, przytoczono wynik własnych badań w układzie: potencjał gminy Tranów – otoczenie gminy Tarnów. Interpretując szeroko uzyskane wyniki, ukazano dużą wartość pozyskanych, droga stosowania tej metody, informacji przydatnych Władarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.
 
REFERENCJE (16)
1.
Domański T. (1997), Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 20-22.
 
2.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 7-25.
 
3.
Gerard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 72.
 
4.
Hadrian P., Rawski M. (2008), Własności różnych technik metody refleksji strategicznej – analiza porównawcza. „Przegląd Organizacji”, nr 2, s. 4-9.
 
5.
Kotler Ph., Haider D., Rein I. (1993), Marketing place’s – attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. Free Press, New York, s. 123.
 
6.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 224.
 
7.
Martyniak Z. (1990), Metoda refleksji strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4-6, s. 8-10.
 
8.
Martyniak Z. (1997), Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod. Antykwa. Kraków-Kluczbork, s. 161-170.
 
9.
Obłój K. (1998), Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 191203.
 
10.
Rawski M. (2002a), Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 17-25.
 
11.
Rawski M. (2002b), Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7, s. 6-8.
 
12.
Rawski M. (2007), Trudności budowania strategii w marketingu terytorialnym. W: E. Skawińska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 88-89.
 
13.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 39.
 
14.
Szromnik A. (2002), Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, t. CXII, s. 41.
 
15.
Szromnik A. (2005), Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym. W: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 197-208.
 
16.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 13-21; 110-129.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725