ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 12-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):34-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było rozpoznanie oczekiwań konsumentów usług gospodarstw agroturystycznych w wybranych gminach województwa lubelskiego. Badania empiryczne przeprowadzone zostały wśród 81 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, a także 218 turystów wypoczywających w tych gospodarstwach. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki wywiadu i ankiety. W opracowaniu oczekiwania turystów określane były poprzez pryzmat motywów, opinii i ocen oraz deklarowanych propozycji rozszerzenia oferty turystycznej. Wypoczywającymi w gospodarstwach agroturystycznych były najczęściej osoby w średnim wieku, legitymujący się wykształceniem wyższym bądź średnim, o przeciętnej sytuacji finansowej, mieszkające w dużych miastach. Wypoczywali oni w gronie rodziny bądź (głównie w przypadku osób starszych) z małżonką/kiem. Bogate walory przyrodnicze i kulturowe badanego obszaru oraz bogata i zróżnicowana oferta turystyczna gospodarstw agroturystycznych sprawiły, iż oczekiwania turystów zostały w dużym stopniu spełnione, niemniej jednak deklarowane przez nich propozycje jej rozszerzenia wskazują na pewne różnice pomiędzy usługą oczekiwaną a otrzymaną. Badania wykazały, iż czynnikiem różnicującym oczekiwania konsumentów były ich cechy społeczno-demograficzne, w tym wiek i poziom wykształcenia.
 
REFERENCJE (9)
1.
Balińska A., Sikorska-1. Wolak I. (2009), Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa;.
 
2.
Jagusiewicz A., Legienis H. (2006), Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa;.
 
3.
Legienis H. (2006), Wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych będących w ewidencji urzędów gmin, Instytut Turystyki, Warszawa;.
 
4.
Marketing usług agroturystycznych. Panasiuk A. (red.) (2006), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
5.
Marketing usług turystycznych, Dudkiewicz D. (red.) (2007), Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER, Warszawa;.
 
6.
Matusiak J., Ryszkowska E. (2005), Oczekiwania konsumentów jako stymulator kształtowania wartości produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa;.
 
7.
Niezgoda A. (2006), Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań;.
 
8.
Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo PROKSENIA, Kraków;.
 
9.
Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top