ARTYKUŁ ORYGINALNY
Od regionu przyciągającego do regionu wypychającego ludność (na przykładzie województwa śląskiego)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nadal aktywny naukowo.
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):131–157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań jest województwo śląskie utożsamiane z regionem, który niemal do końca XX wieku charakteryzował się dodatnim saldem migracji ludności w przepływach międzyregionalnych. Od 1999 r. stał się regionem odpływowym. Celem artykułu jest przedstawienie rozmiarów powiązań w zakresie migracji stałych ludności regionu śląskiego z pozostałymi województwami oraz wynikających z tego tytułu strat demograficznych jakie ten region poniósł w ciągu 20 lat. Materiały i metody: Metoda badania sprowadza się do analizy danych dotyczących migracji ludności do i z regionu śląskiego w latach 1999-2018 z zastosowaniem metod statystycznych. Podstawowym źródłem danych, które stanowiły podstawę analizy przepływów międzywojewódzkich ludności były liczby zawarte w Rocznikach Demograficznych 2000-2019. Wyniki: Zachodzące procesy demograficzne w ciągu 20 lat spowodowały spadek mieszkańców w regionie o 251934, z tego na przepływy międzywojewódzkie przypadało 60956, na ujemny przyrost 97059, na ujemne saldo z zagranicą 93919. Wnioski: Z analizy dotyczącej przepływów ludności między regionem śląskim a resztą kraju można dostrzec następujące współzależności: - w analizowanym okresie badań zmalała atrakcyjność osiedleńcza regionu śląskiego, - najsilniejsze powiązania migracyjne region śląski przejawiał z najbliższym otoczeniem, co byłoby zgodne z prawem Ravensteina, - zacieśnia się więź ludności regionu śląskiego z województwami o wyższym poziomie rozwoju, zwłaszcza w odpływie, słabnie z regionami słabo rozwiniętymi, - efektywność migracji ludności regionu śląskiego była tym niższa im dana grupa województw reprezentowała wyższy poziom rozwoju.
 
REFERENCJE (19)
1.
Gałązka, A., Potrykowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju. W: J. Hryniewicz, A. Potrykowska, (red.). Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej gospodarczej, 39-77. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
2.
Gierańczyk, W., Krajewska, M. (2017). Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, Wiadomości Statystyczne nr 10 (677), 69-84.
 
3.
Harvey, D. (1969). Modele ewolucji układów przestrzennych w geografii człowieka. W: Modele Geografii Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej, Zeszyt 3/4. Warszawa: Instytut Geografii PAN, 108-184.
 
4.
Jarosz, M., (red.), (2001). Manowce polskiej prywatyzacji. Warszawa: PWN.
 
5.
Kabaj, M., (2005). Ekonomia tworzenia i likwidacja miejsc pracy: Dezaktywizacja Polski? Warszawa: IPiSS.
 
6.
Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Poltext.
 
7.
Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.). ( 2020). Studia nad chaosem przestrzennym. Warszawa: Studia KPZK PAN, 182.
 
8.
Migracje ludności w Polsce w latach 1979-1988. (1992). Warszawa: GUS.
 
9.
Pakulska, T., Rakowski, W. (1995). Typologia województw z punktu widzenia rozwoju ludności w latach 1989-199 3.Studia Demograficzne, 1, 3-.41.
 
10.
Pamiętniki bezrobotnych. (2006). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1-6.
 
11.
Poniatowska-Jaksch M. (2009). Człowiek. Mobilność przestrzenna ludności. W: K. Kuciński (red.). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 101-115.
 
12.
Poznański, K.Z., (2000). Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie.
 
13.
Rakowski, W. (1987). Migracje ludności wiejskiej w okresie zastoju gospodarczego Polski (na przykładzie woj. radomskiego). Radom: Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej, 41-70.
 
14.
Rakowski, W. (2016). Powiązania przestrzenne woj. świętokrzyskiego w przepływach ludności w świetle danych NSP z 2011 r. Kielce: Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej.
 
15.
Ravenstein E. G. (1885, 1889). The Laws of Migration, Journal of Royal Statistical Society, 48-52, 167-227, 241-305.
 
16.
Runge J. (2017). Specyfika sytuacji demograficznej w województwie śląskim na tle Polski. W.J.Hrynkiewicz, A. Potrykowska, (red.). Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 34-50.
 
17.
Szajnowska-Wysocka, A. (1999). Zachowania przestrzenne ludności konurbacji Górnośląskiej. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
18.
Webb W. (1963). The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales 1921-1931. Economic Geography, 39(2).
 
19.
Zdrojewski E. Z. (2000). Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1999. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725