PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Renata Marks-Bielska 1  
,   Inga Zenkova 2  
,   Aneta Parzonka 1  
,   Damian Opalach 1  
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.
2
Polotsk State University, Department of Economics, Belarus.
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):33–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badań było poznanie jak studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postrzegają bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego. Zbadano czy młodzi ludzie potrafią zdefiniować pojęcia związane z tematem oraz jak bezpieczeństwo żywnościowe jest przez nich oceniane. Materiały i metody: Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badanie było przeprowadzone na trzech różnych wydziałach wśród studentów trzeciego roku na kierunkach: ekonomia, prawo oraz bioinżynieria produkcji żywności. Wykorzystano dostępne dane statystyczne. Wyniki: Większość badanych uznała poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych w Polsce jako satysfakcjonujący. W większości gospodarstw domowych respondentów wydatki na żywność w relacji do dochodu, kształtują się na wyższym poziomie niż średnio w kraju. Badani studenci mieli podobny poziom wiedzy na temat pojęć związanych z bezpieczeństwem żywnościowym Wnioski: Bezpieczeństwo żywnościowe w gospodarstwach domowych badanych studentów jest zapewnione. Dostępność ekonomiczną do żywności w gospodarstwach domowych badanych studentów można określić jako dobrą, ponieważ większość z nich może nabywać produkty wysokiej jakości, zgodnie z preferencjami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Charles, H.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Toulmin, C. (2010). Food Security: The Cha llenge of Feeding 9 Billion People. Science, 327(5967), 812-818. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
2.
Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2014). Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce – wybrane aspekty [Food Security of Consumers in Poland – A Select Aspects]. Handel Wewnętrzny, 4(351), 55-69. [in Polish].
 
3.
Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. of 2006 No 171, item 1225, Act on Food Security and Safety, of 25 August 2006] [in Polish].
 
4.
Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkulacyjnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej [Food Systems in Circular Economy. A comparative study of EU countries]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 
5.
Janicki, A. (2016). System zarządzania bezpieczeństwem żywności [Food Safety Management System]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(3), part III: Logistyka w XXI wieku – wybrane zagadnienia, 31-39. [in Polish].
 
6.
Kołożyn-Krajewska, D. (ed.) (2013). Higiena produkcji żywności [Food Production Hygiene. 4th Revised and Amended Edition]. Wydanie IV Poprawione i Uzupełnione, Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 
7.
Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo i jakość żywności [Food Safety and Quality]. Warszawa: PWN [in Polish].
 
8.
Kraciuk, J. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej [Food Security in Poland in Comparison with Some Eastern European Countries]. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacj Gospodarki Żywnościowej, 121, 41-53 [in Polish]. https://doi.org/10.22630/EIOGZ....
 
9.
Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości [Food security as a strategic need of mankind, 2nd amended edition]. Wydanie II zmienione. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna [in Polish].
 
10.
Marks-Bielska, R., Bielski, S. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w kontekście produkcji biokomponentów płynnych [Food and Energy Security in the Context of Liquid Biocomponent Production]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(4), Part I, pp. 145-159 [in Polish].
 
11.
Marks-Bielska, R., Bielski, S., Novikova, A., Romaneckas, K. (2019). Straw Stocks as a Source of Renewable Energy. A Case Study of a District in Poland. Sustainability 11(17), 4714. https://doi.org/10.3390/su1117....
 
12.
Marzęda-Młynarska, K. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku [Global Food Security Management at the Turn of 20th and 21st Centuries]. Lublin: Wydawnictwo UMCS [in Polish].
 
13.
Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski [Poland’s Food Security]. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 38-48 [in Polish].
 
14.
Ozimek, I., Gutkowska, K. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowani [Selected Aspects of Consumer Behavior on the Food Market - Differentiated Criteria]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 
15.
Pawlak, K. (2011). Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA[Food Security of Households in the USA]. Wieś i Rolnictwo, 3(153), 67-83 [in Polish].
 
16.
Poczta-Wajda, A. (2018). Miary i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego [Measures and Dimensions of Food Security]. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(33), 203-213 [in Polish]. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
17.
Sakson-Boulet, A. (2015). Głód jako współczesny problem globalny [Hunger as the Surrent Global Problem]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek [in Polish].
 
18.
Siedlecka, A. (2017). Sustainable consumption as a behaviour model of households. Proceedings of the 2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, 351-359.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725