ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTENCJAŁ OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH I ICH ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Kozak   

dr Agnieszka Kozak, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-02
Dorota Mączka   

dr Dorota Mączka, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-02
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):94–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wybranych składników potencjału turystycznego Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem pracy jest pokazanie możliwości gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Materiały i metody: Analizie poddano w szczególności podstawowe zasoby turystyczne, w tym elementy zagospodarowania turystycznego na terenie parku. Wyniki: Kampinoski Park Narodowy pod względem położenia oraz walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych nie ma swojego odpowiednika w Europie. Jego wysoki potencjał turystyczny jest doceniany przez wielu odwiedzających. Wnioski: Środowisko parku należy chronić i właściwie nim gospodarować. Należy odejść od dotychczasowego podejścia konserwatorskiego do gospodarowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejście takie gwarantuje zachowanie walorów przyrodniczych w niezmienionym stanie i przyczynia się do poprawy ekonomicznych warunków życia lokalnej społeczności.
 
REFERENCJE (4)
1.
Ginalski A. (2008), Aktualne problemy zarządzania parkami narodowymi, W: E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk, M. Mazur (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia fizyczna. Dokumentacja geograficzna, nr 37, s. 172-178.
 
2.
Meyer B. (2010), Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, s. 23-32.
 
3.
Mickiewicz M. (2014), Park narodowy u wrót miasta – wyzwania rekreacyjne i edukacyjne, W: A. Kalinowska (red.), Miasto idealne – miasto zrównoważone, Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 233-239.
 
4.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 236, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725