ARTYKUŁ ORYGINALNY
POZIOM ROZWOJU BIOGOSPODARKI W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM – PRÓBA POMIARU
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Skorwider-Namiotko   

dr Jarosław Skorwider-Namiotko, Department of Finance and Banking, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego St. 4, 10-719 Olsztyn, Poland; phone: +48 89 523 44 16
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):55-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było stworzenie miernika syntetycznego rozwoju biogospodarki oraz określenie na jego podstawie poziomu rozwoju biogospodarki w Polsce w ujęciu regionalnym. Źródłem danych były informacje statystyczne zgromadzone w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2009-2013. Na podstawie tych informacji dokonano doboru zmiennych diagnostycznych, przy wykorzystaniu kryteriów statystycznych, a następnie dokonano ich analizy porównawczej w badanym okresie. Budowę miary syntetycznej poziomu rozwoju biogospodarki dokonano z wykorzystaniem taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. Z uwagi na dostępność i kompletność danych pozyskanych do obliczenia zmiennych diagnostycznych pomiar poziomu rozwoju był możliwy jedynie w latach 2011-2012. Wyniki badań wskazują, że istnieje możliwość budowania syntetycznej miary rozwoju biogospodarki, ale z uwagi na jakość gromadzonych w GUS danych pomiar ten miał jedynie charakter szacunkowy, bez określenia pieniężnych efektów prowadzonej w tym obszarze działalności. Stworzony miernik syntetyczny umożliwił jednak przeprowadzenie klasyfikacji województw. Najwyższym poziomem rozwoju biogospodarki w latach 2011-2012 charakteryzowało się woj. pomorskie, natomiast najniższym województwa opolskie, śląskie i łódzkie. Przeprowadzone badania wskazały, że istnieją pewne znaczące wyróżniki przyczyniające się do rozwoju biogospodarki w poszczególnych województwach. Widoczne zróżnicowanie tych wyróżników wskazuje, że istnieje możliwość tworzenia strategii rozwojowych biogospodarki w oparciu o indywidualne kluczowe specjalizacje regionów.
 
REFERENCJE (23)
1.
Buszko A. (2014), Pojęcie i zakres biogospodarki, W: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-18.
 
2.
Carlson R. (2007), Laying the foundations for a bio-economy. Systems and Synthetic Biology, tom 1, zeszyt 3, s. 109-117.
 
3.
Chyłek E., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal af Agronomy, nr 7, s. 3-13.
 
4.
Czapiewski L., Kubiak J. (2013), Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, s. 69-80.
 
5.
Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
6.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, tom 15, zeszyt 4.
 
7.
Hepperle F., von Teuffel K., Brodbeck F. (2009), Rural development towards a bio-based economy – the contribution of Forest Research. Folia Forestalia Polonica, series A, vol. 51(1), s. 49-53.
 
8.
Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów, COM 60.
 
9.
Jonker J. (2012), New Business Models. An exploratory study of changing transactions creating multiple value(s). Nijmegen School of Management, Nijmegen.
 
10.
Krakowiak-Bal A. (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, s. 71-82.
 
11.
Maciejczak M., Hofreiter K. (2013), How to Define Bioeconomy? Roczniki Naukowe SERIA, tom XV, z. 4, s. 243-248.
 
12.
McCormick K, Willquist K. (2013), It’s the bioeconomy, stupid! An introduction to the world of bioenergy, Lund University, Lund.
 
13.
Panek T. (2009), Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 1-19.
 
14.
People in the Bioeconomy 2044 (2014), red. J. Manninen, R. Nieminen-Sundell, K. Belloni. VTT Technical Research Centre of Finland, Kuopio.
 
15.
Pfau S., Hagens J., Dankbaar B., Smith A. (2014), Visions of Sustainability in Bioeconomy Research. Sustainability, nr 6, s. 1222-1249.
 
16.
Ramy Strategiczne dla Inteligentnych Specjalizacji. Ścieżka dojścia (2013). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
17.
Roszkowska E., Karwowska R. (2014), Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Economics and Management, nr 1, s. 9-37.
 
18.
Schmid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective. Bio-based and Applied Economics, nr 1(1), s. 47-63.
 
19.
Siłka P. (2012), Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa.
 
20.
Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wyd. PWN, Warszawa.
 
21.
Typa M. (2014), Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej, w: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 32-40.
 
22.
Vandermeulen V., Prins W., Nolte S., Van Huylenbroeck G. (2011), How to measure the size of a biobased economy: Evidence from Flanders. Biomass and Bioenergy, nr 35, s. 4368-75.
 
23.
Williams J. (2013), The Bio-Economy. Where Do Materiale Fit? Materiały konferencyjne Bio-economy Europe-Canada, June 2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top