ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEMY EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO)
 
Więcej
Ukryj
1
Koszalin University of Technology Politechnika Koszalińska
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Kondratowicz-Pozorska   

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, Koszalin University of Technology, Faculty of Economic Sciences, Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Poland; phone: +48 94 343-91-37
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):67-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są ekologiczne gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego położone w pobliżu lub na terenach obszarów przyrodniczo cennych. Celem pracy było scharakteryzowanie problemów, które towarzyszą działalności ekologicznych gospodarstw rolnych na terenach przyrodniczo cennych. Materiały i metody: Realizując temat dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej na dany temat oraz przeanalizowano dane ankietowe uzyskane od rolników mających ekologiczne gospodarstwa rolne zlokalizowane w pobliżu lub bezpośrednio na omawianych terenach. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie liczącej 765 rolników. Wyniki: Uzyskana wiedza pozwoliła na opracowanie 7 wniosków i potwierdzenie, że naturalne metody produkcji są z jednej strony wskazane do długotrwałego zachowania walorów obszarów przyrodniczo cennych, ale z drugiej strony uważane są przez rolników za mało rozwojowe właśnie ze względu na obszary przyrodniczo cenne. Wnioski: Konieczne jest wobec powyższego opracowanie i przedstawienie różnych koncepcji rozwoju wynikających z wzajemnego wspierania i współoddziaływania.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bałtromiuk A. (2010), Możliwości i problemy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000 – podsumowanie i rekomendacje [W:] Bołtromiuk A. (red.), Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 254-282.
 
2.
Block P. (1989), Empowered manager: positive political skills at work, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, p. 130.
 
3.
Czaja S. (red.) (2007), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 98–108.
 
4.
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dudley N. (red.) (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland, Switzerland: IUCN.
 
6.
Iddle E., Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo, Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004, s. 53.
 
7.
Poskrobko T. (red.) (2011), Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 9.
 
8.
Zbaraszewski W., Pieńkowski D., Steingrube W. (2014), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Greifswald-Szczecin.
 
9.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, art. 6.1.
 
10.
Cieszewska A. (2008), Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXI, s. 239-250, http://www.paek.ukw.edu.pl/wyd... (data dostępu: 3.11.2015).
 
11.
Rocznik Statystyczny 2014, GUS, http://wwww.stat.gov.pl (data dostępu: 5.11.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top