PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE KOMUNALNYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Kraków Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Satoła   

dr inż. Łukasz Satoła, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw; al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 71
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):32–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Polsce działających na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Materiały i metody: Wykorzystano dane pochodzące z bazy Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Do oceny przestrzennego zróżnicowania występowania przedsiębiorstw komunalnych wykorzystano wskaźnik liczebności komunalnych spółek kapitałowych na gminę. Wyniki: Liczba spółek komunalnych w Polsce w okresie 2005-2015 znacząco wzrosła, aczkolwiek wyraźne jest ich zróżnicowanie przestrzenne. Najwięcej takich przedsiębiorstw działa w najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych regionach. Wnioski: Forma spółki kapitałowej w gospodarce komunalnej jest najbardziej odpowiednia przy dużych rozmiarach prowadzonej działalności. Niewielka skala prowadzonej działalności charakterystyczna głównie dla gmin wiejskich predestynuje je do wykorzystania formy zakładu budżetowego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Czaplak J. (2012), Spółki komunalne w rozwoju województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, nr 5(2), s. 211-240.
 
2.
DiLorenzo T. J. (1996), The myth of natural monopoly. The Review of Austrian Economics, nr 9(2), s. 43-58.
 
3.
Grzymała Z. (2010), Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność. Oficyna wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Jeżowski P., Grzymała Z. (2009), Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 92, s. 9-45.
 
5.
Kogut-Jaworska M. (2010), Świadczenie usług komunalnych w kontekście zagrożenia negatywną interwencją w gospodarce lokalnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 31, pp. 11-19.
 
6.
Kozłowski W. (2015), Zarządzanie gospodarką komunalną. Wyd. New Europe Firma Szkoleniowa, Olsztyn.
 
7.
Mosca, M. (2008), On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition. The European Journal of the History of Economic Thought, nr 15(2), s. 317-353.
 
8.
Prus P. (2008), Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5(20), s. 133-143.
 
9.
Satoła Ł. (2016), Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 18(1), s. 247-253.
 
10.
Stachowicz M. (2013), System gospodarki komunalnej, W: D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.) Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wyd. Placet, Warszawa, s. 37-62.
 
11.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
13.
Wollmann H. (2014), Public services in European countries. Between public/municipal and private sector provision-and reverse? In: C. Nunes Silva, J. Bucek (Eds.), Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe. Aldershot, Ashgate, s. 49-76.
 
14.
Wyrok NSA – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19. stycznia 2003 r. (SA/Gd 1968/2002).
 
15.
Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON z okresu 2005-2015, GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725