PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ABSORPCJI ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ GOSPODARSTW ROLNYCH W RAMACH PROW 2007-2013 W ASPEKCIE ZMIAN WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE
Anna Nowak 1  
,   Anna Kobiałka 1  
,   Hanna Klikocka 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Nowak   

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):50–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy było Działanie 121 PROW 2007–2013 pt. „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Celem opracowania było zaprezentowanie zróżnicowania regionalnego absorbcji środków pomocowych wykorzystanych w ramach tego działania oraz ocena współzależności pomiędzy skalą wykorzystania tych środków a poziomem wydajności pracy w rolnictwie. Materiały i metody: Na podstawie danych GUS dokonano oceny regionalnego zróżnicowania absorbcji środków pomocowych pochodzących z badanego działania oraz oceniono wydajność pracy w rolnictwie. Zależność pomiędzy tymi kategoriami wyznaczono na podstawie wskaźnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki i wnioski: Zaobserwowano silne regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w rolnictwie i poziomu wykorzystania środków Unii Europejskiej skierowanych na modernizację gospodarstw rolnych. Istnieje zależność pomiędzy skalą wykorzystania środków w ramach Działania 121 PROW a efektywnością wykorzystania czynnika pracy. Można zatem przyjąć, że badana forma wsparcia stanowi istotną stymulantę wzrostu poziomu wydajności pracy.
 
REFERENCJE (23)
1.
Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2012). Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8(57), 36-46.
 
2.
Bank Danych Lokalnych. GUS. Pobrane z https://bdl.stat.gov.pl.
 
3.
Barrett, C.B., Carter, M.R., Timmer, C.P. (2010). A Century–Long Perspective on Agricultural Development. American Journal of Agricultural Economics, 92(2), 447-468. https://doi.org/10.1093/ajae/a....
 
4.
Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015), Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
5.
Binderman, A. (2013). Dynamika regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 17-26.
 
6.
Czubak, W. (2012). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), 57-67.
 
7.
Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32), 45-57.
 
8.
Czyżewski, B., Gospodarowicz, M., Lidke, D., Matuszczak, A., Wasilewska, A., Wasilewski, A. (2008). Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
9.
Felczak T. (2015). Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(74), 83-91.
 
10.
Karanikolas, P., Martinos, N. (2007). The modernization process in Greek Agriculture: The case of investment aid. Agricultural Economics Review, 8(1), 37-49.
 
11.
Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo UP.
 
12.
Komisja Europejska (2010). EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 
13.
Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. W: Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu (s. 108-114). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
14.
Kusz, D. (2014). Znaczenie funduszy unii europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16(2), 154-159.
 
15.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016), Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Warszawa. Pobrane z http://www.minrol.gov.pl/Wspar... 2014-2020.
 
16.
Nowak, A., Kamińska, A., Krukowski, A. (2015). Regional differentiation of productive potential of agriculture and the effectiveness of its use in Poland. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015. http://doi.org/10.15544/RD.201...
 
17.
Nurzyńska, I. (2016). Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. W: J. Wilkin I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2016, Raport o stanie wsi (s. 107-111). Warszawa: FDPA Scholar.
 
18.
Nurzyńska, I. (2012). Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: J. Wilkin I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012, Raport o stanie wsi (s. 175-202). Warszawa: FDPA Scholar.
 
19.
Runowski, H. (2004). Opcje strategiczne dla przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA. 4(1), s. 183-188.
 
20.
Rzeszutko, A., Poczta, W. (2015). Znaczenie wspólnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce. W: Czyżewski A., Klepacki B. (red.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 294-310). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
21.
Tomczyk, A. (2014). Uwarunkowania technicznej modernizacji gospodarstw rolnych w południowej Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 13(1-2), 49-55.
 
22.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst ujednolicony (2005). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa: Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji.
 
23.
Żołądkiewicz, A. (2012). Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2007–2013 – rezultaty. Copernican Journal of Finance & Accounting, 1(1), 173-185.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725