ARTYKUŁ ORYGINALNY
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2006-2014
Anna Nowak 1  
,  
Tomasz Kijek 2  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):45–54
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania średniego poziomu dochodów gospodarstw rolnych oraz odpowiedź na pytanie, czy w latach 2006-2014 wystąpiły tendencje do konwergencji w tym zakresie. Materiały i metody: Zakres przestrzenny badań obejmował cztery regiony rolnicze FADN, natomiast zakres czasowy dotyczył lat 2006-2014. Dane liczbowe wykorzystane do analiz zostały zaczerpnięte z wyników standardowych FADN. Ocenę konwergencji przeprowadzono wykorzystując współczynnik zmienności (konwergencja typu sigma) oraz relatywny indeks zmian w regionach w porównaniu do kraju (konwergencja beta). Wyniki: Przeprowadzone badania wskazują na istnienie regionalnych dysproporcji w zakresie średniego poziomu dochodów oraz średniej dochodowości pracy w gospodarstwach rolnych. Najwyższe średnie dochody osiągano we wszystkich latach badań w regionie Pomorze i Mazury, najniższe natomiast w Małopolska i Pogórze. Z badań wynika, że w latach 2006-2014 nie zachodziła konwergencja w zakresie średniego poziomu dochodów oraz średniej dochodowości pracy gospodarstw rolniczych w regionach FADN. Wnioski: Konwergencja jest procesem dokonującym się w długim okresie, przeprowadzone badania należałoby zatem traktować jako badania wstępne regionalnego zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych.
 
REFERENCJE (23)
1.
Barath L., Fertő I. (2017), Productivity and convergence in European agriculture. Journal of Agricultural Economics, Vol. 68, No. 1, p. 228–248. https://doi.org/10.1111/1477-9....
 
2.
Brelik A., Grzelak A. (2011), The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 20 (2), s. 5-11.
 
3.
Czyżewski, A., Kryszak L. (2015), Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 iw Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15(30), z. 1, s. 21-32.
 
4.
Głodowska A. (2012), Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Nierówności społeczne.
 
5.
a Wzrost Gospodarczy, nr 24, s. 174-185.
 
6.
Golas Z. (2015), Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie - propozycja metodyczna. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 109, s. 17-26.
 
7.
Hamulczuk M. (2015), Total factor productivity convergence in the EU agriculture. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy, Faculty of Agro - Food and Environmental Economics - Bucharest University of Economic Studies, Bucharest.
 
8.
Headey D., Alauddin M., Rao P.D.S. (2010), Explaining agricultural productivity growth: an international perspective. Agricultural Economics, Vol. 41, p. 1–14. https://doi.org/10.1111/j.1574....
 
9.
Idczak J. (2001), Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 
10.
Kaczmarek J. (2006), Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjno-ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN). Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, s. 26-35.
 
11.
Kamińska A., Nowak A. (2014), Zastosowanie analizy skupień do badania zróżnicowania regionalnego potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. 16, z. 3, s. 126-130.
 
12.
Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R. (2011), Konwergencja regionalna. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
13.
Majchrzak A., Smędzik-Ambroży K. (2014), Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 01(31), s. 89-98.
 
14.
Nowak A., Domańska K. (2014), Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 10, z.1, s. 64-73.
 
15.
Nowak A., Kijek T., Wójcik E. (2016), Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. 18, z. 1, s. 202-207.
 
16.
O’Donnell Ch.J. (2010), Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, No 54, p. 527-560. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
17.
Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M. (2014), Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
18.
Rezitis A.N. (2010), Agricultural productivity and convergence: Europe and the United States. Applied Economics, No. 42(8), p. 1029-1044. https://doi.org/10.1080/000368....
 
19.
Sapa A., Baer-Nawrocka A. (2014), Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych. Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 111-131.
 
20.
Skórska A. (2013), Konwergencja czy dywergencja struktur zatrudnienia w Polsce i UE-15? Studia Ekonomiczne, nr 160, s. 64-72.
 
21.
Wyniki standardowe FADN z lat 2006-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, http://fadn.pl/ (data dostępu: 2017.03.10).
 
22.
Zegar J.S. (2003), Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 66-84.
 
23.
Zegar J.S. (2008), Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725