ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU BIELSK PODLASKI
 
Więcej
Ukryj
1
uczelnia, Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Polska
2
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mikołaj Jalinik   

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, Białystok, Polska
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):146–157
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest określenie znaczenia banków w rozwoju gospodarstw rolnych i roli, jaką spełniają w środowisku wiejskim. Materiały i metody: Do opracowania materiału zastosowano metodę analizy literatury krajowej dotyczącej oferty produktów bankowych dla osób fizycznych i prawnych oraz metodę indukcyjno-dedukcyjną. Wyniki: Źródłem danych do analizy i wnioskowania są informacje pozyskane z Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim. Wnioski: 1. Celem banków spółdzielczych jest zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do usług bankowych, w tym kredytów o atrakcyjnym oprocentowaniu. 2. Z usług banku spółdzielczego najczęściej korzystają rolnicy, rzemieślnicy i nauczyciele. 3. Banki spółdzielcze działają w oparciu o: ustawę prawo dewizowe, ustawę o usługach płatniczych, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o Narodowym Banku Polskim, ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę prawo upadłościowe i naprawcze, a także uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
 
REFERENCJE (21)
1.
Dobosiewicz, Z. (2011). Bankowość. Warszawa: PWE.
 
2.
Golec, M. M. (2004). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
3.
Fedyszak-Radziejowska, B. (2003). Wieś i rolnicy wobec procesu integracji z Unią Europejską - wiedza, obawy i nadzieje. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(2), 36-50.
 
4.
Golik, D. (2002). Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
5.
Golik, D. (2005). Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
6.
Informacje Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
 
7.
Komitet audytu powołano na podstawie art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).
 
8.
Krysiak, I. (2006). Informacja o sektorze spółdzielczym w Polsce. Ekonomia społeczna, 31, 4.
 
9.
Kudła, J. (2001). Struktury organizacyjne banków komercyjnych. Warszawa: TWIGGER.
 
10.
Mikołajczak, R. (1998). Bankowy sektor spółdzielczy wczoraj i dziś. Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny, 3, 4, 243-260.
 
11.
Prawo bankowe, art. 22a i art. 20a.
 
12.
Siudek, T. (2007). Systemy bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 63, 23-32.
 
13.
Strumiński, D., Twardowski, D. (2006) (red.). Banki spółdzielcze w Polsce. Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego.
 
14.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2018 r. poz. 1285).
 
15.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 2018 r. poz. 613).
 
17.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019.
 
18.
Węcławski, J. (2000). System bankowy w Polsce. Rzeszów: MIG.
 
19.
 
20.
Zalcewicz, A. (2009), Bank Spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania. Oficyna Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
21.
Zabawa, J. (2015). Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio H, XLIX (4), 727-736.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725