ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rola praktyk międzynarodowych w kształceniu zawodowym młodzieży szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Iwacewicz-Orłowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska
Data nadesłania: 29-11-2022
Data ostatniej rewizji: 10-12-2022
Data akceptacji: 29-12-2022
Data publikacji online: 29-12-2022
Data publikacji: 29-12-2022
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):548–561
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F66
I21
I25
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest szkolnictwo zawodowe. Celem artykułu jest analiza roli praktyk międzynarodowych w kształceniu zawodowym młodzieży szkół ponadpodstawowych. Materiały i metody: Artykuł został opracowany w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na próbie 77 uczniów uczestniczących w międzynarodowej praktyce. Badaniami zostali objęci wszyscy uczestnicy staży, czyli uczniowie ZST w Suwałkach realizujących staże we Włoszech. Wyniki: Analizy potwierdziły hipotezę, iż praktyki międzynarodowe podnoszą umiejętności praktyczne uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych oraz przyczyniają się do wzrostu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w kontekście międzynarodowym. Wnioski: W przypadku oceny stopnia zadowolenia z odbytego stażu uczniowie uznali, że są usatysfakcjonowani faktem, iż mogli w nim uczestniczyć. W badaniach przyznali, że doświadczenie zdobyte w międzynarodowym otoczeniu na pewno będzie miało korzystny wpływ na ich późniejszą pracę. W trakcie stażu udoskonalili nie tylko umiejętności specyficzne dla reprezentowanych przez nich branż, ale również własne kompetencje personalne i społeczne oraz sprawność posługiwania się językiem obcym z naciskiem na specyficzne słownictwo techniczne.
 
REFERENCJE (9)
1.
Cuzzocrea, V., Cairns, D. C. (2020). Mobile moratorium? The case of young people undertaking international internships. Mobilities, 15(3), p. 416-430.
 
2.
Dominik, P. (2017). Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2, s. 31–46. https://doi.org/10.18276/ept.2....
 
3.
Drogosz-Zabłocka, E., Stasiowski, J. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W: U. Sztanderska, E. Drogosz-Zabłocka (red.),Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, (s. 66-101). Miejsce wydania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. https://doi.org/10.47050/65591....
 
4.
Jeruszka, U. (2015). Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową. Polish Journal of Continuing Education, nr 3, s. (142-157).
 
5.
Malerich, J. (2009). The value of international internships in global workforce development. Arizona: Arizona State University.
 
6.
Mazur-Mitrowska, M. (2021). Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 2, s. 103-116. https://doi.org/10.34866/8df2-....
 
7.
Sitek, M., Stasiowski, J. (2022). Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego w Polsce. Bilans reform 1989–2022. Studia BAS 2, s. (71-93). https://doi.org/10.31268/Studi....
 
8.
Stasiowski, J., Kłobuszewska, M., Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego. Edukacja, nr 1, (s.23-43).
 
9.
Szafrański, M. (2015). Praktyki zawodowe – narzędzie zarządzania wiedzą wspomagające obniżanie kosztów w przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, nr 1, (s. 29-35). https://doi.org/10.33141/po.20....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725