PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
SAMORZĄD GMINNY W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Danuta Guzal-Dec   

dr Danuta Guzal-Dec, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):77–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie roli samorządów gminnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Materiały i metody: Pracę oparto na przeglądzie literatury przedmiotu oraz własnych refleksjach autorki, poczynionych na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w 30 gminach, dotyczących funkcjonowania samorządów gmin przyrodniczo cennych. Wyniki: Realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy umożliwia polityka zrównoważonego rozwoju. Jedną z integralnych jej składowych, obok polityki gospodarczej i społecznej, jest polityka ekologiczna. Badane w województwie lubelskim samorządy gminne w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju koncentrowały się głównie na polityce ekologicznej. W niedostatecznym stopniu wspierały przedsiębiorstwa proekologiczne, co nie sprzyjało poprawie konkurencyjności przyrodniczej badanych gmin. Wnioski: Wyzwaniem dla polityki zrównoważonego rozwoju władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych jest uruchomienie mechanizmu współpracy na rzecz wzrostu konkurencyjności przyrodniczej tych gmin.
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamowicz M. (2000), Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, Z.1, s. 77-78.
 
2.
Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. (2009), Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 2 (51 – T. II), s. 11-38.
 
3.
Borys T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44) s. 8-28.
 
4.
Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Burzyńska D. (2012), Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
8.
Dobrzański G. (2007), Interpretacje trwałego i zrównoważonego rozwoju, W: B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 197-225.
 
9.
Grzelak A., Matuszczak A. (2011), Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3, s. 48-55.
 
10.
Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2010), Relacje gmin „naturowych” z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, W: A. Bołtromiuk (red.), Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, s. 127-141.
 
11.
Guzal-Dec D. (2015), Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
12.
Hausner J. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. MSAP, Kraków.
 
13.
http://www.uncsd2012.org/isfd.... /, (data dostępu: 01.14.2014).
 
14.
Kłodziński M. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenach objętych Siecią Natura 2000, W: T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Tom 1. Wydawnictwo WSE w Białymstoku, s. 174.
 
15.
Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
16.
Markowski T., Stawasz D. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
17.
Matuszczak A. (2009), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy, nr 2, s. 125-141.
 
18.
Mudecumura G.M. (2006), Toward a General Theory of Sustainbility, W: G.M. Mudacumura, M.S. Haque, D. Mebratu (red.), Sustainable Development Policy and Administration. CRC Press, Bocaraton 2006, s. 140-141.
 
19.
Muller P. (2010), Les politiques publiques. Press Universitaires de France, Paris.
 
20.
Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. (1991), PWE, Warszawa.
 
21.
Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Pondel H. (2013), Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
23.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa.
 
24.
Prandecka B. (1994), Długofalowe zadania trwałego rozwoju Polski i ochrony środowiska przyrodniczego. Synteza. Filia UW w Białymstoku, Białystok.
 
25.
Rio+ 20: w kierunku gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 20.6.2011, COM(2011) 363, wersja ostateczna.
 
26.
Ryszkowski L. (1984), Idea rolnictwa ekologicznego – postawienie zagadnienia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., t. 286, s. 17-44.
 
27.
Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-21.
 
28.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150.
 
29.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz.U. 2014, poz. 1649; 2015, poz. 349.
 
30.
Zegar J.S. (2003), Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym. SGH, Warszawa.
 
31.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
32.
Ziółkowski M., Goleń M. (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. SGH, Warszawa, s. 48-49.
 
33.
Zwolińska-Ligaj M. (2014), Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, z. 4, s. 473-479.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725