ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPECYFIKA PRODUKCJI ROLNICZEJ NA TERENACH CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Instytut Zdrowia i Gospodarki
2
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):69–80
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na terenach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone na terenie gminy Korczyna wśród losowo wybranych właścicieli gospodarstw rolnych na przełomie 2014 i 2015 roku. Wyniki: Wyniki i wnioski: W większości badanych gospodarstw w gminie Korczyna produkcja rolna ma charakter wszechstronny oraz niewyspecjalizowany. W uprawach dominują zboża, a w produkcji zwierzęcej użytkowanie bydła rasy simentalskiej. Rolnicy mają świadomość, że gospodarują w specyficznych warunkach, gdzie zrównoważone użytkowanie gruntów jest bardzo ważne dla ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także pozwala mieszkańcom na życie w nieskażonym środowisku. Gmina Korczyna posiada sprzyjające warunki do tworzenia gospodarstw ekologicznych, ale zaobserwowano brak motywacji ze strony rolników, którzy uważają ten typ gospodarowania za nieopłacalny oraz wymagający dużego nakładu pracy i czasu.
 
REFERENCJE (27)
1.
Bera, M. (2014). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju gmin położonych na obszarach chronionych. Progress in Economic Sciences, 1, 122-127.
 
2.
Buczek, J., Janas, A., Majda, J., Bobrecka-Jamro, D. (2010). Zagospodarowanie ziemi i gruntów ornych w gminach województwa Podkarpackiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 549, 21-32.
 
3.
Choroszy, B., Choroszy, Z. (2013). Hodowla bydła simentalskiego w wybranych krajach członkowskich. Wiadomości Zootechniczne, LI(4), 83-90.
 
4.
Cyran, A. (2007). Zarys monograficzny Korczyny. Krosno: Wyd. PUW Roksana.
 
5.
Czudec, A. (2007). Ekspertyza dotycząca województwa Podkarpackiego. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
6.
Czudec, A. (2013). Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego). Polish Journal of Agronomy, 13, 3-9.
 
7.
Dudzińska, M., Kocur-Bera, K. (2013). Definicja małego gospodarstwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1(IV), 17-30.
 
8.
Duer, I, Fotyma, M., Madej, A. (2004). Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska.
 
9.
Gotkiewicz, W. (2005). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Olsztyn: Wyd. UWM.
 
10.
Gotkiewicz, W. (2014). Wpływ sieci Natura 2000 na działalność gospodarstw rolnych położonych na terenie obszarów specjalnej ochrony „Ostoja Warmińska” i „Przełomowa Dolina Narwi”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (I-III), 14, 1(45), 5-17.
 
11.
Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2013). Zużycie środków do produkcji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Ekologiczna, 3, 121-126. https://doi.org/10.12912/23920....
 
12.
Jasiński, J., Michalski, S., Śpiewak, R. (2013). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków. Wieś i Rolnictwo, 3, 12-59.
 
13.
Kagan, A. (2011). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 328(3), 99-115.
 
14.
Kozak, E., Ciba, J., Rybak, T., Wcisło, A. (2012). Stan środowiska i walory przyrodnicze Powiatu Strzyżowskiego. Rzeszów: Wyd. WIOŚ.
 
15.
Kopiński, J. (2015). Agri-environmental effects of changes in agricultural production in Poland / Agrośrodowiskowe skutki zmian produkcji rolniczej w Polsce. Economic and Regional Studies, 8(3), 5-18.
 
16.
Makles, Z., Domański, W. (2008). Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo Pracy, 5-9.
 
17.
Marcinkowski, T., Kierończyk, M. (2006). Emisja amoniaku z wybranych nawozów naturalnych i mineralnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512, 411-419.
 
18.
Narayanan, S., Gulati, A. (2002). Globalization and the smallholders: a review of issues, approaches, and implications. Markets and Structural Studies Division Discussion Paper No. 50. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
 
19.
Romankiewicz, B., Krupa, J. (2012). Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim., W: Krupa J., Soliński T., (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. (s. 171-180). [w:] Krupa J., Soliński T., (red.) Materiały z konferencji 2-3 czerwca 2011r. (s. 171-180). Dynów:, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 
20.
Sarris, A.H., Doucha, T., Mathijs, E. (1999). Agricultural restructuring in Central and Eastern Europe: implications for competitiveness and rural development. European Review of Agricultural Economics, 26(3), 305-331. https://doi.org/10.1093/erae/2....
 
21.
Staniak, M. (2008). Mały poradnik ochrony przyrody. W: J. Michalczyk (red.), Człowiek a przyroda. Lublin: KUL Lublin, Kuratorium Oświaty Lublin.
 
22.
Staniak, M., Księżak, J. (2010). Kierunki rozwoju działalności rolniczej na obszarach prawnie chronionych. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55(1), 96-100.
 
23.
Urząd Gminy Korczyna (2003). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna. Pobrano z: http://korczyna.bip.krosoft.pl....
 
24.
Szkiruć, Z. (2005). Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. Między Ochroną Przyrody a Gospodarką-bliżej ochrony. Sosnowiec-Ojców: Oddział Katowicki PTG.
 
25.
Walesiuk, A., Wojewódzka-Żelazniakowicz, M., Halim, N., Łukasik-Głęboska, M., Czaban, S., Myćko, G., Pazio, L., Ładny, J. (2010). Zatrucia środkami ochrony roślin. Postępy Nauk Medycznych, 9, 729-735.
 
27.
Tobiasz- Salach, R., Janowska-Miąsik, E., Bobrecka-Jamro, D. (2013). Produkcja zbóż w województwie podkarpackim w latach 2002-2011. Fragm. Agron., 30(2), 153-161.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725