PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Skuteczność przedsiębiorstwa społecznego na Węgrzech
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Labour Market and Employment Policy, University of Miskolc, Hungary
2
Department of Business Economics, University of Miskolc, Hungary
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katalin Lipták   

Department of Labour Market and Employment Policy, University of Miskolc, Egyetemvaros, 3515, Miskolc, Hungary
Data nadesłania: 11-05-2022
Data ostatniej rewizji: 29-05-2022
Data akceptacji: 30-05-2022
Data publikacji online: 30-06-2022
Data publikacji: 30-06-2022
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):220–236
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Temat i cel pracy: Celem opracowania jest opis rozwoju sektora gospodarki społecznej, powstawania przedsiębiorstw społecznych oraz przesłanek do ich zakładania. Materiały i metody: Poprzez przedsiębiorstwa społeczne ekonomia społeczna może zapewniać rozwiązania istniejących problemów społeczno-politycznych, które sektor nastawiony na zysk nie zawsze potrafi rozwiązać. Przeprowadziliśmy wywiad z Fundacją Szimbiózis – przedsiębiorstwem społecznym, które od dziesięcioleci z dużym powodzeniem działa w północnych Węgrzech jako jeden z filarów gospodarki społecznej. Wyniki: Przykład fundacji ma przedstawiać ogólne pozytywne korzyści społeczne przedsiębiorczości społecznej. Fundacja Szimbiózis działa jako przedsiębiorstwo społeczne od 15 lat i świadomie przyjęła taką rolę. Podstawowy problem osób z niepełnosprawnościami polega na tym, że funkcjonują poza głównym rynkiem pracy, a ich poziom wykształcenia jest przeważnie niski. Należy więc organizować szkolenia na odpowiednim poziomie, które pomogą im nabyć umiejętności najbardziej adekwatne do ich zdolności. Po rozpoznaniu tego problemu Fundacja Szimbiózis przystąpiła do organizowania szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu zwiększyła się liczba wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnością. Wnioski: Rozpoznane wyniki dają wymierne efekty, jak zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy, oszczędności kosztów dla społeczeństwa i podniesienie jakości życia u osób z niepełnosprawnościami
 
REFERENCJE (30)
1.
Bozsik, S., Szemán, J., Musinszki, Z. (2021). Management Problems of Social Co-operatives in Hungary Based on a Questionnaire Survey. In: Musinszki, Z. et al. (eds). The impacts of digitalization, social innovations and conflicts, Miskolc: Bíbor Publisher, p. 27-47.
 
2.
Bouchard, M. J. (2010). The worth of the social economy: an international perspective. New York: Lang, Économie sociale & économie publique.
 
3.
Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A. (2015). Social Enterprise In Poland: Institutional And Historical Context, ICSEM Working Papers, No. 11.
 
4.
CIRIEC (2012). A szociális gazdaság az Európai Unióban - CIRIEC által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére készített jelentés összefoglalása. Brussels: European Economic and Social Committee (http://www.eesc.europa.eu/reso... (Accessed: 21.08.2021., in Hungarian).
 
5.
Csoba, J., Frey, M., G. Fekete, É., Lévai, M., Soltész, A. (2007). Szociális gazdaság kézikönyv. (Social Economy Handbook.). Budapest: OFA, (in Hungarian).
 
6.
Defourny, J., Nyssens, M. (2008). Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments, EMES Working Papers, Bd. 08/02, European Research Network. Social Enterprise Journal, 4(3), p. 202 – 228.
 
7.
Defourny, J., Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), p. 32-53.
 
8.
Emerson, J., Twersky, F. (1996). New Social Entrepreneurs: The Success, Challenge and Lessons of Non-profit Enterprise Creation. San Francisco: Roberts Foundation.
 
9.
Európai Bizottság (2013). Social economy and social entrepreneurship. Social Europe guide. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
 
10.
Frey, M. (2007). A szociális gazdaság megjelenése a fejlesztési stratégiákban és programokban. (The social economy in development strategies and programmes). In: Judit Csoba, Mária Frey, Éva G. Fekete, Márta Lévai and Anikó Soltész: Szociális gazdaság kézikönyv. Budapest: Pátria Nyomda, p. 164-179. (in Hungarian).
 
11.
G. Fekete, É. (2014). A szociális és szolidáris gazdaság csírái a magyarországi vidéki térségekben. (The seeds of a social and solidarity economy in rural Hungary.) DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism, 6(3), p. 70-84. (in Hungarian).
 
12.
G. Fekete, É., Nagy, Z., Lipták, K., Kiss, J. (2018). Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon. (Social and solidarity economy on the post-socialist periphery.) Miskolc, Bíbor Kiadó. (in Hungarian).
 
13.
Galera, G., Borzaga, C. (2009). Social enterprise: An international overview of its conceptual evolution and legal implementation. Social Enterprise Journal, 5(3), p. 210-28.
 
14.
Hajdú, D. (2021). The effect of the coronavirus (Sars Cov-2) on training for jobseekers in Hungary. Economic and Regional Studies, 14(1), pp. 80-98.
 
15.
Jenei, Gy., Kuti, É. (2008). The third sector and civil society. In: Osborne, S. (eds.): The Third Sector in Europe: Prospects and challenges. London: Routledge. p. 22-39.
 
16.
Jobbágy, F. (2020). A szociális gazdaság elemzése a Szimbiózis társadalmi vállalkozás példáján keresztül. (An analysis of the social economy through the example of the social enterprise Symbiosis.) Szakdolgozat, Miskolc: Miskolci Egyetem, (in Hungarian).
 
17.
Karajz, S. (2021). The impact of digitalization on the social innovation of peripheral areas. In: Musinszki, Z. et al. (eds). The impacts of digitalization, social innovations and conflicts, Miskolc: Bíbor Publisher, p. 63-75.
 
18.
Kasych, A., Vochozka, M., Romanen, O., Glukhova, V. (2019). A world model of social entrepreneurship in a crisis. Journal of Entrepreneurship Education, 22(Special Issue), p. 1-6.
 
19.
Lipták, K., Horváth, K. (2018). Társadalmi innovációk szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a vidékfejlesztésben. (The role of social innovation in employment policy and rural development.) Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(3), p. 55-68. (in Hungarian).
 
20.
Lipták, K. (2012): Analyzing the labour market situation in the Central and Eastern European countries - Improvement or decline? Theory Methodology Practice: Club of Economics in Miskolc, 8(1), p. 33-40.
 
21.
Monzón, J. L., Chaves, R. (2008). The European social economy: Concept and dimensions of the third sector. Annals of Public and Cooperative Economics, 79(3-4), p. 549-577.
 
22.
Neamtan, N. (2002). The Social and Solidarity Economy: Towards an ’Alternative’ Globalisation. In Preparation for the Symposium Citizenship and Globalization: Exploring Participation and Democracy in a Global Context. Vancouver: The Carold Institute for the Advancement of Citizenship in Social Change Langara College.
 
23.
Pacut A. (2020). Drivers toward Social Entrepreneurs Engagement in Poland: An Institutional Approach. Administrative Sciences, 10(1), p. 1-24. https://doi.org/10.3390/admsci....
 
24.
Petheő, A. I. (2009). A vállalati társadalmi felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás. (Beyond corporate social responsibility: social enterprise.) PhD értekezés, Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, (in Hungarian).
 
25.
Rymsza, M. (2018). Development of the social economy of the new wave in Poland after 1989. In: G. Fekete, É et al (eds.) Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon. (Social and solidarity economy on the post-socialist periphery.) Miskolc, Bíbor Kiadó.
 
26.
Sroka W., Meyer N. (2021). A Theoretical Analysis of Social Entrepreneurship: The Case of Poland and South Africa. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 8(1), p. 133-148. https://doi.org/10.15549/jeeca....
 
27.
Tóth L., Varga É., Varga P. (2011). A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon. (The state of social entrepreneurship in Hungary.) Budapest: NESsT, (in Hungarian).
 
28.
Veresné Somosi, M., Varga, K. (2021). Conceptualisation as a tool in understanding social innovation - methods, case studies, practices. Miskolc: University of Miskolc.
 
29.
Veresné Somosi, M., Balaton, K. (2020). A társadalmi innováció fogalma. In: Smuk, P. (szerk.) Társadalmi fenntarthatóság. (Social sustainability.) Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó p. 19-36. (in Hungarian).
 
30.
Westlund, H., Bolton, R. (2003). Local Social Capital and Entrepreneurship. Small Business Economics 21(2), p. 77–113. https://doi.org/10.1023/A:1025....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725