ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW RELACJI SPOŁECZNYCH NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO*
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Droździel   

mgr Katarzyna Droździel, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
Ruta Śpiewak
dr Ruta Śpiewak, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
Jakub Jasiński
dr Jakub Jasiński, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw; phone: +48 22 657-27-72
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):127–135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Artykuł ukazuje wpływ relacji społecznych pomiędzy rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne i otoczeniem instytucjonalnym (przedstawicielami samorządu lokalnego, instytucji pozarządowych) na rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu świdwińskiego. Celem jest ukazanie roli silnego lokalnego lidera oraz kapitału społecznego w rozwoju rolnictwa ekologicznego na wybranym obszarze. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano zarówno dane zastane dotyczące badanego obszaru jak i wyniki badań własnych realizowanych w 2016 roku (indywidualnych wywiadów pogłębionych – ang. IDI, oraz grupowego wywiadu zogniskowanego – ang. FGI) z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne oraz z przedstawicielami samorządu i instytucji pozarządowych. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy wysokim kapitałem społecznym a silnym sektorem rolnictwa ekologicznego. Duże znaczenie odgrywa lider lokalny. Wnioski: Wypracowanie gęstej sieci relacji społecznych pomiędzy rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne, a także rolnikami i przedstawicielami władz samorządowych i instytucji pozarządowych warunkuje rozwój silnego sektora rolnictwa ekologicznego na danym terenie. Ważnym warunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest również dostrzeżenie i docenienie tego typu zasobu przez lokalne władze.
 
REFERENCJE (15)
1.
Coleman J. S. (1988), Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, t. 94, suplement, Chicago. s. 95-120.
 
2.
Fedyszak-Radziejewska B. (2016), Społeczności wiejskie – stabilizacja procesu przemian, W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 63-79.
 
3.
Halamska M. (2008), Kapitał społeczny wsi. Próba rekonstrukcji. Przegląd Socjologiczny, Tom LVII/2008, Warszawa, s. 81-104.
 
4.
Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. (2014), Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, Wieś i Rolnictwo, Nr 4(165), Warszawa, s. 145-158.
 
5.
Kaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 41-64.
 
6.
Putman R. (1995), Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków-Warszawa.
 
7.
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, http://www.ijhar-s.gov.pl/plik... (data dostępu: 10.11.2016).
 
8.
Polska 2030, https://mac.gov.pl/files/wp-co... (data dostępu: 11.11.2016).
 
9.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/23... (data dostępu: 11.11.2016).
 
10.
Organic in Europe. Prospects and Developments 2016, IFOAM, EU Group, http://www.ifoam-eu.org/sites/... (data dostępu: 12.11.2016).
 
11.
Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych – analiza wybranych przypadków, http://www.irwirpan.waw.pl/472... (data dostępu: 20.11.2016).
 
12.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, z perspektywą do 2023 roku Lokalnej Grupy Działania ”Powiatu Świdwińskiego”, http://www.polczyn-zdroj.pl/wp... (data dostępu: 20.11.2016).
 
13.
Prezentacja: Rolnictwo ekologiczne w powiecie świdwińskim http://www.wrir.wzp.pl/sites/d... (data dostępu: 28.08.2016).
 
14.
Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015, Wspólnota http://www.wspolnota.org.pl/fi... (data dostępu: 12.09.2016).
 
15.
www.minrol.gov.pl (data dostępu: 9.12.2016).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725