PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA ROZWÓJ RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Bialystok University of Technology, Faculty of Management Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Kołoszko-Chomentowska   

dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska (ORCID 0000-0002-3937-9594), Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Poland; tel. +48 85 746-98-20
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):51–58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedstawiono wyniki badań na temat wpływu WPR na rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych woj. podlaskiego. Materiały i metody: Badaniami objęto gospodarstwa znajdujące się w systemie FADN. Analiza dotyczy 2005 i 2014 r. i przeprowadzono ją w grupach wydzielonych ze względu na stan i możliwości rozwoju: gospodarstwa rozwojowe, potencjalnie rozwojowe i nierozwojowe. Możliwości rozwoju oceniono na podstawie nadwyżki na samofinansowanie, inwestycji netto i stopy reprodukcji majątku trwałego. Wyniki: We wszystkich grupach gospodarstw zwiększyła się wartość majątku, tempo przyrostu wartości aktywów było największe w gospodarstwach rozwojowych. Możliwości samofinansowania miały tylko gospodarstwa rozwojowe i potencjalnie rozwojowe. Wnioski: Transfery budżetowe skierowane do gospodarstw rolnych miały wpływ na intensyfikację działań w zakresie ich modernizacji, co spowodowało dywersyfikację tych podmiotów. Najbardziej aktywne odtwarzanie środków trwałych miało miejsce w gospodarstwach rozwojowych. Wzrosła aktywność rynkowa gospodarstw potencjalnie rozwojowych i one mają szanse być w przyszłości gospodarstwami rozwojowymi. Trwałą niezdolnością do rozwoju charakteryzują się gospodarstwa nierozwojowe.
 
REFERENCJE (10)
1.
Chmielewska B. (2011), Przemiany funkcji gospodarstw indywidualnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 13(5), s. 15-19.
 
2.
GUS Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa 2016.
 
3.
Józwiak W. (2014), Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei „spirali wzrostu”. IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 113, Warszawa.
 
4.
Józwiak W., Sobierajewska J., Zieliński M. (2014), Zmiany liczby gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną, W: A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, IERiGZ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 123, Warszawa, s. 57-68.
 
5.
Kołoszko-Chomentowska Z. (2013), Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy, nr 41.
 
6.
Łopaciuk W. (red.), (2014), Wpływ WPR na rolnictwo w latach 2004-2012. IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 118, Warszawa.
 
7.
Madej A. (2013), Rolnictwo województwa podlaskiego na tle kraju. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, nr 32(6), s. 201-215.
 
8.
Pietrzykowski R., Wicki L. (2011), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, Nr 98(4), s. 7-22.
 
9.
Sobczyński T. (2009), Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, T. 9, s. 159-168.
 
10.
Wieliczko B. (2011), Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2001-2009. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98(3), s. 53-62.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725