ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSCHODNIE POGRANICZE UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE USIECIOWIENIA NA PRZYKŁADZIE POLSKO-BIAŁORUSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
John Paul II Catholic University of Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dawid Błaszczak   

dr Dawid Błaszczak (ORCID 0000-0001-7335-8343), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdowiu i Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344-99-11
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):34–50
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest analiza struktury oraz relacji polsko-białoruskiej sieci współpracy transgranicznej, określenie kluczowych węzłów w sieci, analiza dynamiki powiązań pomiędzy aktorami ora identyfikacja najważniejszych zmian w strukturze sieci. Materiały i metody: W artykule wykorzystano wyniki analiz projektów transgranicznych z lat 2004-2017. W analizie uwzględniono realizowane projekty oraz wnioskodawców i partnerów w projektach. Analizę sieci przeprowadzono za pomocą programu Ucinet i NetDraw. Wyniki: Struktura polsko-białoruskiej współpracy zdominowana jest przez kilka dużych węzłów, z drugiej strony występuje wiele mikrosieci – trzech lub czterech węzłów, połączonych między sobą. Wnioski: Polsko-białoruska współpraca ma istotne znaczenie dla relacji międzynarodowych państwa polskiego. Projekty realizowane przez podmioty zlokalizowane przy granicy wzmacniają współpracę, przynosząc szereg wymiernych korzyści (twardych i miękkich), w zależności od charakteru projektów, jak również częstotliwości i skali podejmowanych działań.
 
REFERENCJE (18)
1.
Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I. (2007), Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
2.
Burt R.S. (2000), The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behaviour, Vol. 22, p. 345-423. https://doi.org/10.1016/S0191-....
 
3.
Christakis N. A. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 
4.
Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, vol. 94, s. 98.
 
5.
Dołzbłasz S. (2016), Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(66), s. 62-78.
 
6.
Dumała H. (2012), Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
7.
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Bug. Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacie CBC 2004-(2008). Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Chełm.
 
8.
Kurcz Z. (2014), Europeizacja i nacjonalizacja pograniczy, W: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, tom III. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 38.
 
9.
Lin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Princeton University Press, Princeton.
 
10.
Partycki S. (2016), Życie społeczne w krainie liczb. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
11.
Portes A. (1998), Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, vol. 24, s. 1-24. https://doi.org/10.1146/annure....
 
12.
Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
13.
Słomczyński K. M. (2014), Empiryczne analizy porównawcze a badania pogranicza, W: M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 87-100.
 
14.
Sztompka P. (2014), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
15.
The Spirit of Cooperation. The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, Regional Handbooks (2015). Joint Technical Secretariat of Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, Warszawa.
 
16.
Vertovec S. (2012), Transnarodowość. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 1.
 
17.
www.pl-by-ua.eu (data dostępu: 26.04.2017).
 
18.
www.pbu2020.eu/pl (data dostępu: 27.04.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725