PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONIE POLSKI WSCHODNIEJ W LATACH 2014-2020
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Gralak   

Zakład Marketingu, SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):265–274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W artykule zaprezentowano zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych na cele turystyczne w Polsce regionie Polski Wschodniej w latach 2014–2020. Skoncentrowano się na wskazaniu regionalnego zróżnicowania struktury wielkościowej i rodzajowej projektów. Materiały i metody: Bazę informacyjną stanowiły dane dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE, zgromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 2014-2020) według stanu na 30 września 2018 r. Wyniki: We wszystkich województwach, zarówno w odniesieniu do liczby projektów jak i ich wartości, zdecydowanie dominowały projekty z zakresu kultury (dziedzictwa kulturowego, instytucji kultury, wydarzenia kulturalne). Stanowiły one ponad 50% ogólnej liczby wszystkich projektów oraz 65% ich wartości całkowitej. Wnioski: W latach 2014-2020 turystyka została ujęta w RPO w sposób pośredni co przełożyło się na charakter realizowanych projektów, wśród których dominowały projekty związane z modernizacją i zachowaniem zasobów turystycznych, zwłaszcza kulturowych, a nie ze sposobami ich wykorzystania w kształtowaniu produktów turystycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Annoni, P., Dijkstra, L. (2013). EU Regional Competitiveness Index, E uropean C ommission J oint R esearch C entre; https://ec.europa.eu/regional_....
 
2.
Bosiacki, S., Panasiuk, A. (2017). Planowanie rozwoju turystyki – regulacja czy deregulacja? Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(4), 7-28. https://doi.org/10.18559/SOEP.....
 
3.
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union; http://data.europa.eu/eli/trea....
 
4.
Dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.
 
5.
Kozak, M. (2011). Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
6.
Panasiuk, A. (2016). Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 275-288. https://doi.org/10.18276/epu.2....
 
7.
Parzych, K. (2017). Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich pobrzeża Bałtyku. Turyzm, 27(1), 45-51. http://dx.doi.org/10.18778/086....
 
8.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 
9.
Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Europe 2020. European Commission, Brussels 2010.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725