ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH PODREGIONU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Siedlecka   

dr Agnieszka Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 05
Data publikacji: 04-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):5–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena wykorzystania zasobów niezbędnych w produkcji rolniczej i ich ochrony w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. Rozważania podjęte w artykule koncentrują się na certyfikowanych gospodarstwach rolnych z uwagi na ich specyfikę i charakter realizowanej produkcji, która sama w sobie jest zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego. Materiały i metody: W artykule wykorzystano wyniki badań dwudziestu gospodarstw ekologicznych z terenu podregionu chełmsko-zamojskiego województwa lubelskiego. O wyborze podregionu zdecydowała znacząca rola produkcji rolniczej w regionie na tle pozostałych w województwie. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazały na brak powiązania podejmowanych przez producentów działań z dbałością o środowisko przyrodnicze. Rolnicy charakteryzowali się niewielką świadomością dotyczącą wykorzystywania zasobów i walorów środowiskowych w produkcji rolniczej. Wnioski: Prowadzenie gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję ekologiczną jest związane z wprowadzaniem rozwiązań nie stosowanych w tradycyjnej produkcji rolniczej, uzyskaniem certyfikatu, a także potrzebą szkolenia i dokształcanie. Nie przekłada się to jednak na wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w produkcji rolniczej i w samym gospodarstwie domowym. Znacząca część badanych producentów nie wykazała potrzeby wprowadzania takich rozwiązań. Wskazuje to na potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i kreowania świadomości ekologicznej.
 
REFERENCJE (14)
1.
Grabowski M., Barszczewski J., Grzelak M. (2014), Specyfika sposobów gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji w regionie pomorskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 4(48), s. 27-43.
 
2.
Nachtman G. (2013), Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 182-196.
 
3.
Quinn M.G. (2010), Bioeconomy for a better life. Conference The Knowledge-Based Bio-Economy Towards 2020, Brussels, th September 2010.
 
4.
Siedlecka A. (2013), Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 3, s. 301-305.
 
5.
Wasąg Z. (2011), Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, nr 1(126), s. 265-271.
 
6.
Żelezik M. (2009), Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 30, s. 155-166.
 
7.
Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150, art. 3, Tekst obowiązujący od 28 maja 2012.
 
8.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Polityki Regionalnej, Lublin 2012, strategia.lubelskie.pl/Diagnoza%2005.09.docx, (data dostępu: 10.06.2014).
 
9.
Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, http://www.pte.pl/kongres/refe..., (data dostępu: 10.06.2014).
 
10.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”, Bruksela, dnia 13.2.2012 r., COM(2012), http://ec.europa.eu/research/b..., (data dostępu: 06.2014).
 
11.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013, http://www.paiz.gov.pl/files/?..., (data dostępu: 06.06.2014).
 
12.
Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, http://www.pte.pl/kongres/refe..., (data dostępu: 06.06.2014).
 
13.
Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, United Nations, 1987; http://conspect.nl/pdf/Our_Com..., (data dostępu: 12.06.2014).
 
14.
Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy, Departament Informacji Gospodarczej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 12.06.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725