ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW OSOBISTYCH I SIECI INTERNET PRZEZ CZYNNE ZAWODOWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKAŁE NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):55–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest określenie poziomu dostępności do komputerów osobistych i Internetu oraz ich wykorzystania do pracy na odległość, przez osoby niepełnosprawne czynne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie na terenie całej Polski. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały zrealizowane w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011roku na próbie 5000 osób niepełnosprawnych, spośród których 1359 w ciągu ostatnich 30 dni od momentu badania wykonywały pracę zarobkową – były czynne zawodowo. Obszarem badań były losowo wybrane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w szesnastu województwach. Wyniki: Komputer i Internet są najchętniej wykorzystywane w grupie młodych osób niepełnosprawnych oraz tych, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie gmin. Komputer i Internet najczęściej wykorzystywane jest przez niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną, sensoryczną i złożoną. Wnioski: Należy zintensyfikować działania i wysiłki organizacyjne, techniczne i prawne które przyczynią się do pełniejszego i szerszego wykorzystaniem komputerów i Internetu oraz innych urządzeń wspomagających przez osoby niepełnosprawne.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bartnikowska U., Żyta A. (2006), Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Szkoła Specjalna, t. LXVII, nr 5 (237), s. 338.
 
2.
Dejnaka A. (2012), Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność. zagadnienia, problemy, rozwiązania, t.2, nr 3, s. 41.
 
3.
Garbat M. (2013), Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
4.
Jan Paweł II (1987), Laborem Exercens. Tekst i komentarze, Lublin.
 
5.
Magnuszewska-Otulak G. (2009), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
6.
Mikołajewska E., Mikołajewski D. (2018), Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania, http://www.academia.edu/224526..., (data dostępu: 07.01.2018).
 
7.
Ochonczenko H. (2004), Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce, W: J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 225.
 
8.
Olszewski S., Parys K., Trojańska M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s. 161.
 
9.
Szczupał B. (2012), Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy - wybrane. uwarunkowania i rozwiązania praktyczne, W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.) Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 151.
 
10.
Szczupał B. (2006), Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin, s. 187.
 
11.
Wołosiuk B. (2012), Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością, W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 239.
 
12.
Wójcik M. (2008), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych, W: B. Skrętowicz i M. Komorowska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin, s. 29.
 
13.
http://www.niepelnosprawni.gov..., (data dostępu: 27.12.2017).
 
14.
http://www.niepelnosprawni.gov..., (data dostępu: 27.12.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725