ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZIEMI I PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH POŁOŻONYCH W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Anna Ciepiela   

dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Institute of Health Sciences, Department of Tourism and Recreation, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-1382
Monika Kur-Kowalska   

dr inż. Monika Kur-Kowalska, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Institute of Health Sciences, Department of Tourism and Recreation, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-1382
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):64–75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było zbadanie gospodarstw agroturystycznych, położonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego pod względem: zasobów ziemi i jej użytkowania; wykorzystania produkcji rolniczej. Materiały i metody: Badania przeprowadzono w 25 gospodarstwach. Materiał źródłowy zebrano w 2010 i 2011 roku, techniką wywiadu bezpośredniego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy skierowany do właścicieli gospodarstw. Wyniki: Średnia powierzchnia gruntów rolnych w ankietowanych gospodarstwie agroturystycznym wynosiła 18,47 ha. Gospodarstwa, w których areał tych gruntów przekraczał 20 ha stanowiły 36%. Wykorzystanie surowców spożywczych na potrzeby żywienia turystów i rodziny w analizowanych gospodarstwach wynosiło 40,7%. Na sprzedaż przeznaczono 46,3% tych surowców, a 13% wykorzystano na potrzeby prowadzenia produkcji rolniczej. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że część właścicieli analizowanych gospodarstw nie prowadziło działalności rolniczej, natomiast korzystało z przywilejów bezkosztowego świadczenia usług turystycznych, które stały się w gospodarstwie głównym źródłem dochodu.
 
REFERENCJE (26)
1.
Balińska A. (2006), Produkt agroturystyczny i jego specyfika, W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 139-145.
 
2.
Ciepiela G.A., Sosnowski J. (2010), Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 46, s. 52-67.
 
3.
Ciepiela G.A. (2011), Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych regionu nadbużańskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 47, s. 28-42.
 
4.
Ciepiela G.A. Kur-Kowalska M. (2014), Usługi agroturystyczne w gminach obejmujących tereny Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, 4 (73), s. 51.
 
5.
Drzewiecki M. (1995), Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania – działania. Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
 
6.
Drzewiecki M. (2009), Agroturystyka współczesna w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 
7.
Gąsiorowska B., Zarzecka K. (2003), Istota produkcji roślinnej w gospodarstwie agroturystycznym, W: K. Łęczycki (red.), Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, s. 71-82.
 
8.
Gąsiorowska B., Buraczyńska D., Osial R. (2007), Rola marketingu na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych, W: G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, (red.), Agroturystyka - moda czy potrzeba? Monografie nr 80. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, s. 451-460.
 
9.
Goraj L., Jasińska E. (2008), Wpływ działalności agroturystycznej na wyniki gospodarstw rolnych w 2006 roku. Analiza porównawcza na podstawie wyników Polskiego FADN. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa, s. 1-10.
 
10.
Jalinik M. (2005), Kontrowersje wokół wybranych pojęć, definicji i kategoryzacji w agroturystyce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 83-89.
 
11.
Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) (2008), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Kopeć B. (1983), Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 269, Wrocław.
 
13.
Knecht D. (2009), Agroturystyka w agrobiznesie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Lorek M. (2002), Rekreacja ze zwierzętami, W: K. Młynarczyk (red.), Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 168-178.
 
15.
Osek M., Milczarek A. (2005), Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Roczniki Naukowe Zootechniki, t. 32, s. 103-113.
 
16.
Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B. (2005), Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste, XXVI, nr 2, s. 541-550.
 
17.
Pisarek M., Lechowska J. (2011), Rola rolnictwa w budowaniu produktu agroturystycznego w południowo-wschodniej Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 288(64), s. 143-152.
 
18.
Raport z wyników województwa podlaskiego. Powszechny Spis Rolny 2010. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2011.
 
19.
Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
20.
Sikora J. (2010), Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Wielkopolsce, W: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 177-191.
 
21.
Sikora J. (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
22.
Sikorska-Wolak I. (2011), Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, s. 29-42.
 
23.
Siwiński W., Tauber R.D. (2006), Metodologia badań naukowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznanie, Poznań.
 
24.
Świetlikowska U. (2000), Znaczenie i specyfika produkcji żywności w gospodarstwach agroturystycznych oraz podstawy określania jej wielkości i struktury, W: U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka. Wydawnictwo FAPA, Warszawa, s. 242-255.
 
25.
Zegar J. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
26.
Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M. (2006), Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego, W: M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 117-125.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725