PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYWŁASZCZENIE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA W POWIATACH ATRAKCYJNYCH POD WZGLĘDEM TURYSTYCZNYM
Maciej J. Nowak 1  
,   Paweł Kreja 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):65–75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie zakresu wywłaszczeń podejmowanych na obszarze powiatów atrakcyjnych pod względem turystycznym i środowiskowym oraz celów publicznych stanowiących ich przesłankę. Celem jest również określenie, jak występujące na terenie tych powiatów inwestycje ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, czy też rozwoju walorów turystycznych powiatu ograniczają interes indywidualny użytkowników przestrzeni w tych powiatach. Badania dotyczą lat 2008 – 2011. Przeprowadzono je we wszystkich powiatach uznanych za atrakcyjne pod względem turystycznym i środowiskowym, czyli powiatów położonych w terenach górskich, nadmorskich oraz w znaczącym zakresie objętych obszarami dużych jezior i lasów.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bohdanowicz P. (2008), Turystyka a świadomość ekologiczna. Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń;.
 
2.
Bołtromiuk A. (red.), (2011), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa;.
 
3.
Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Dom Organizatora, Toruń 2009;.
 
4.
Bukowski Z. (2011), Zrównoważony rozwój a gospodarcze korzystanie z zasobów przyrodniczych. W: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Łódź – Poznań 2011, s. 75;.
 
5.
Deszczka M., Dworakowska M., Gos M., Wąsowicz M. (2011), Gospodarowanie zasobami środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa;.
 
6.
Jaźwiński I. (2010), Podstawy polityki ekologicznej. W: K. Małachowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu, Warszawa, s. 209 – 215;.
 
7.
Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice;.
 
8.
Kozłowski S. (2007), Przyszłość ekorozwoju. Wydawnictwo „KUL”, Lublin;.
 
9.
Mirowski W. (2003), Ekologizacja jako problem strategiczny w rozwoju turystyki. „Rocznik Naukowy Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, nr 1/2003, Warszawa, s. 35 – 43;.
 
10.
Papuziński A (red.), (2005), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Branta, Bydgoszcz;.
 
11.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa;.
 
12.
Woś T. (2010), Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot. Lexis Nexis, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725