ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYZWANIA TRANSPORTU MIEJSKIEGO WOBEC STUDENTYFIKACJI – PRZYKŁAD TORUNIA
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Justyna Chodkowska-Miszczuk   

Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100, Toruń, Polska
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):90–109
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Transport miejski jest kluczowym elementem funkcjonowania aglomeracji miejskich. Jego strategiczne znaczenie powoduje, że zdiagnozowanie potrzeb użytkowników jest ważne. Zważywszy na fakt, że najliczniejszą grupą społeczną korzystającą z miejskiego transportu publicznego są osoby młode, studenci, to uwagę należy poświęcić kwestiom związanym z korzystaniem z transportu miejskiego przez tę właśnie grupę użytkowników – realnych kreatorów potrzeb w zakresie transportu miejskiego. Celem pracy jest diagnoza wyzwań w zakresie transportu miejskiego kształtowanych przez proces studentyfikacji na przykładzie miasta Torunia. Materiały i metody: Zastosowano wieloetapową procedurę badawczą obejmującą m.in. badanie ankietowe przeprowadzone wśród studentów. Wybór obszaru badań został podyktowany faktem, że Toruń to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano efekty procesu studentyfikacji w wymiarze przestrzenno-transportowym, wskazano także najważniejsze wyzwania w zakresie transportu miejskiego. Wnioski: Większość studentów korzysta z komunikacji publicznej, codziennie lub kilka razy w tygodniu. Najchętniej wybieranym środkiem transportu jest tramwaj, przede wszystkim z uwagi na stosunkowo krótki czas przejazdu i punktualność.
 
REFERENCJE (37)
1.
Bajerski, A. (2015). Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31, 47–56. https://doi.org/10.14746/rrpr.....
 
2.
Bełkot, J. (1999). Uniwersytet Mikołaja Kopernika – informator. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
3.
Bernt, M., Gentile, M., Marcińczak, S. (2015). Gentrification in post-communist countries: An Introduction. Geografie, 120(2), 104–112.
 
4.
Benfield, J.A., Szlemko, W.J. (2006). Internet-Based Data Collection: Promises and Realities. Journal of Research Practice, 2(2), 1-15.
 
5.
Boni, M., Szafraniec, K. (2011). Młodzi. Warszawa: KPRM.
 
6.
Brzozowska, B. (2014). Miasto kreatywne - miasto studentyfikowane? W: P. Sztompka, K. Matuszek, Idea uniwersytetu, reaktywacja (s. 151-164). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Brown, A.E., Blumenberg, E., Taylor, B. D., Ralph, K., Voulgaris, C.T. (2016). A Taste for Transit? Analyzing Public Transit Use Trends among Youth. Journal of Public Transportation, 19(1), 49-67. https://doi.org/10.5038/2375-0....
 
8.
Delbosc, A., Currie, G. (2013). Causes of youth licensing decline: a synthesis of evidence. Transport Reviews, 33, 271–290. https://doi.org/10.1080/014416....
 
9.
Dewalska-Opitek, A. (2017). Generation Y consumer preferences and mobility choices – an empirical approach. Archives of Transport System Telematics, 10(1), 17-23.
 
10.
Fabula, Sz., Boros, L., Kovacs, Z., Horwath, D., Pal, V. (2017). Studentification, diversity and social cohesion in post-socialist Budapest. Hungarian Geographical Bulletin, 66(2), 157-173. https://doi.org/10.15201/hunge....
 
11.
Gaczek, W., Kaczmarek, M., Marcinowicz, D. (2006). Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Grabkowska, M., Frankowski, J. (2016). ‘Close to the city centre, close to the university’. Are there symptoms of studentification in Gdańsk, Poland? Bulletin of Geography. Socio–economic Series, 32, 73–83.
 
13.
Hopkins, D., Stephenson, J. (2014). Generation Y mobilities through the lens of energy cultures: a preliminary exploration of mobility cultures. Transportation Geography, 38, 88–91. https://doi.org/10.1016/j.jtra....
 
14.
Herbst, M. (2009). Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickich. Studia Regionalne i Lokalne, 4(38), 21-38.
 
15.
Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., Kubeš, J. (2016). What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53(2), 355–372. https://doi.org/10.117/0042098....
 
16.
Kubiak-Wójcicka, K., Chodkowska-Miszczuk, J., Rogatka, K. (2017). Integration or disintegration of the ecological and urban functions of the river in the city? A Polish perspective. In: Transylv. Rev. Adm. Sci., 52, 59-76.
 
17.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2013). Procesy studentyfikacji w Łodzi. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, część II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 95–107). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
18.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Wolaniuk, A. (2014). Gentrification processes the city. W: T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research (s. 83–111). Łódź: University of Łódź.
 
19.
Milenkiewicz, B. J., Halicka, K. (2011). Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Ekonomia i Zarządzanie, 3(4), 76 -86.
 
20.
Murzyn-Kupisz, M., Szmytkowska, M. (2012). Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 199-219). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
21.
Rogatka, K., Chodkowska-Miszczuk, J., Biegańska, J., Grzelak-Kostulska, E., Środa-Murawska, S. (2017). Perception of the Cultural Landscape Related to Wind Parks – Generation Y Perspective. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, 131–149.
 
22.
Rodzoś, J., Flaga, M. (2010). Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie. W: I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast (s. 101–118). XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Smith, D.P. (2002). Patterns and processes of studentification in Leeds. Regional Review, 1, 14–16.
 
24.
Smith, D.P. (2005). Studentification: The gentrification factory?.W: R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrificationin a Global. Context: The New Urban Colonialism (s. 72-89). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978020....
 
25.
Sosnowska, M. (2014). Europejski model monitorowania osób młodych na rynku pracy w dobie przemian społeczno-gospodarczych. Studia Ekonomiczne, 167, 211-220.
 
26.
Szafrańska, E. (2017). Starzenie się mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym przykład Łodzi. Space − Society − Economy, 20, 43−64. https://doi.org/10.18778/1733-....
 
27.
Środa-Murawska, S., Dąbrowski, L., Dolińska, M., Godzieba, D. (2016). Rozwój sieci komunikacyjnej Torunia jako przykład przestrzennego wymiaru studentyfikacji. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 15(2), 21-31.
 
28.
Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska, J., Chodkowska-Miszczuk, J., Dąbrowski, L. (2017). Leksykon współczesnego miasta. Toruń: Urząd Miasta Torunia.
 
29.
Żmijewska-Jędrzęjczyk, T. (2004). Badania Internetowe. W: P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (s. 241-259). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
30.
Attitudes of Europeans towards urban mobility, report, Special Eurobarometer 406, (2013).
 
31.
Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r.. Gmina Miasta Toruń, Uchwałą RMT 935/2010. Pobrane z: http://www.bip.torun.pl/dokume....
 
32.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, część II: Kierunki i zasady rozwoju przestrzennego miasta (2017).
 
33.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny, 2017.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725