ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZNACZENIE WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST PARK” W ROZWOJU AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Ewa Mroczek-Czetwertyńska   

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Zamowa 4, 58-300, Wałbrzych, Polska
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):136–145
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Głównym celem artykułu jest wykazanie jaki wpływ na rozwój regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej ma Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) „Invest Park”. Materiały i metody: Realizacja celu wymagała odniesienia do badań własnych przeprowadzonych w latach 2017–2018 na 3 grupach respondentów – mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, przedsiębiorców oraz władz samorządowych. Badanie uzupełniono materiałami informacyjnymi WSSE „Invest Park”. Wyniki: W wyniku badań autorki podkreśliły zbieżność opinii trzech grup respondentów. Dla wszystkich badanych Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” odgrywa ważną rolę w rozwoju obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jej utworzenie miało największy wpływ na zmniejszenie zjawiska bezrobocia w regionie a także na polepszenie infrastruktury obszaru. Znaczenia nabiera również fakt, że WSSE wygrywa wiele rankingów, plasujących ją jako jeden z najlepszych obszarów inwestycyjnych w Polsce. Wnioski: W opinii autorek utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej miało istotny wpływ na rozwój regionu. Jednocześnie rozwój ten jest ciągle widoczny w podejmowanych w strefie działaniach, pozyskiwaniu nowych inwestorów i tworzeniu nowych obszarów inwestycyjnych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Badora, M. (2017). Od Wydawcy. WSSE INFO. Magazyn Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”, 4(14).
 
2.
Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/.
 
3.
Czetwertyński, S., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Znaczenie turystyki dla Wałbrzycha w perspektywie postindustrialnej. W: S. Bielawska (red), Nowa Kronika Wałbrzyska, tom 6 (s. 89-100). Wałbrzych: Fundacja MUSEION.
 
4.
Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – analiza oferty inwestycyjnej na tle polskich stref ekonomicznych. W: T. Wysoczański (red.), Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe (s. 72-82). Świebodzice: Idea Knowledge Future.
 
15.
Klimek, D. (2018). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – problemy i dylematy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(56), 60-71.
 
16.
Raport Polska Strefa Inwestycji, zmiany prawne i organizacyjne 2018, https://cdn.files.smcloud.net/....
 
17.
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600.
 
18.
Woźniak, E. (2013). Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w opinii mieszkańców Wałbrzycha. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24, 147-164.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725