ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zielone obligacje jako szansa racjonalizacji finansów samorządowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-07-2022
 
 
Data akceptacji: 29-08-2022
 
 
Data publikacji online: 28-09-2022
 
 
Data publikacji: 28-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Milewska   

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):322-334
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy była identyfikacja obszarów działania JST w kontekście realizacji zadań publicznych możliwych do sfinansowania środkami pochodzącymi z emisji obligacji tzw. „green bonds”. Materiały i metody: Główną metodą badawczą była krytyczna analiza dokumentów (z wykorzystaniem tych o charakterze normatywnym - różnej rangi) oraz literatura przedmiotu dotycząca szeroko rozumianej problematyki finansów publicznych oraz rynku finansowego. W realizacji celu pomocna była także metoda indywidualnych przypadków oraz wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Wyniki: W pracy zaprezentowano obszary związane ze świadczeniem usług publicznych, wskazując jednocześnie te, których realizacja wiąże się z negatywnymi skutkami na środowiska. Zamieszczono zidentyfikowane cechy podmiotów realizujących zadania publiczne, co stanowiło przesłankę do odpowiedzi na pytanie: czy taki istrument jak „green bonds” będzie bezpiecznym źródłem finansowania? Ukazano ewolucję zmian legislacyjnych mających znaczenie dla realizacji przedsięwzięć zrównoważonych środowiskowo przy jednoczesnym zaprezentowaniu korzyści wynikających z ich wdrożenia. Wnioski: We wnioskach wskazano korzyści finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z emisji „green bonds” dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, emitenta oraz obligatariuszy.
 
REFERENCJE (27)
1.
Adamowicz, M. (2022). A green concept of economic growth and development./Zielona koncepcja wzrostu i rozwoju gospodarczego. Economic and Regional Studies, 15(2), 158 – 180. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0011.
 
2.
Cortellini, G., Panetta, I.C. (2021). Green Bond: A Systematic Literature Review for Future Research Agendas. Journal of Risk and Financial Management. 14(12):589. https://doi.org/10.3390/jrfm14....
 
3.
Dierk-Oliver, K., (2019). Environmental, social and corporate governance (ESG) – also an innovation driver. Pobrano z: https://www.researchgate.net/p..._ governance_ESG_-also_an_innovation_driver (dostęp 11.07.2022).
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy Tekst mający znaczenie dla EOG. Document 32014L0095. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega... content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=PL (dostęp 09.12.2021).
 
5.
Fatica, S., Panzica, R. (2021). Green bonds as a tool against climate change? Bus. Strat. Env., 30, 2688–2701. https://doi.org/10.1002/bse.27....
 
6.
Frydrych, S. (2021). Green bonds as an instrument for financing in Europe. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 20(2), 239–255.https://doi.org/10.12775/EiP.2....
 
7.
Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. (2021). Informacja o wynikach kontroli, LZS.430.003.2021, Nr ewid. 148/2021/P/21/092/LSZ, Delegatura w Szczecinie. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 
8.
Gemra, K. (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2021/4, Oficyna Wydawnicza SGH, 30 – 38. https://doi.org/10.33119/ KNoP.2021.61.4.3.
 
9.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. (2020). (Financial economy of local government units 2020). Analizy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
10.
Grudziądz pierwszym polskim miastem, które wyemitowało zielone obligacje. Pobrano z: https://alebank.pl/ grudziadz-pierwszym-polskim-miastem-ktore-wyemitowalo-zielone-obligacje/?id=346081&catid=2773 5&cat2id=25929 (dostęp 09.12.2021). https://doi.org/10.1080/204307....
 
11.
Kucharczyk K., (2021). Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Pobrano z: https://www.rp.pl/forum-esg/ art19091861-nie-warto-czekac-na-ostatnia-chwile (dostęp 09.12.2021).
 
12.
Lista spółek komunalnych, gminnych, miejskich, powiatowych. (02-07-2021). Pobrano z: https://www.coig. com.pl/Lista_wykaz_spolek- (dostęp 08.07.2022).
 
13.
Maltais, A., Nykvist B. (2020). Understanding the role of green bonds in advancing sustainability, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.1724864.
 
14.
Nocuń, K. (2021). Zielone obligacje pomogą łapać deszcz, Pobrano z: https://serwisy.gazetaprawna.p... artykuly/1497877,zielone-obligacje-pomoga-lapac-deszcz-wywiad.html (dostęp 08.12.2021).
 
15.
Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Informacja o wynikach kontroli. (2015). KGP – 4101 – 002 – 00/2014, Nr ewid. 13/2014/P/14/019/KGP, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 
16.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega... PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL (dostęp 08.07.2022).
 
17.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. (Tekst mający znaczenie dla EOG) PE/87/2019/REV/1. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega...= CELEX%3A32019R2088 (dostęp 09.12.2021).
 
18.
Satoła, Ł. (2017). Spatial diversity of municipal capital companies in Poland/ Przestrzenne zróżnicowanie komunalnych spółek kapitałowych w Polsce. Economic and Regional Studies, 10(3), 32 – 41. https://doi. org/10.2478/ers-2017-0022.
 
19.
Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników. Deloitte: Warszawa, kwiecień 2021. Pobrano z: https://www2.deloitte.com/cont...- webinary/pl_Webinar_Taksonomia_27_04.pdf (dostęp 09.12.2021, p. 11).
 
20.
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Gminy – miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030”. Pobrano z: https://bip.grudziadz.pl/ strony/19283.dhtml (dostęp 08.12.2021).
 
21.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
 
22.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420.
 
23.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43.
 
24.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966).
 
25.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dz. U. 2015 poz. 238.
 
26.
Ustawa z dnia 27 sierpnia o 2009 r. finansach publicznych. Dz. U. 2009 Nr 157 poz 1240 (z późn. zm.).
 
27.
Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. W: Prasznic U. K. (red. nauk), Własność w prawie i gospodarce (s. 261 - 269). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top