ORIGINAL ARTICLE
DISPARITIES ASSESSMENT IN THE DEVELOPMENT OF SELECTED ELEMENTS OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE OF THE DISTRICTS IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Łukasz Pietrych   

mgr Łukasz Pietrych, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warszawa, Poland; phone: +48 22 59-34-148
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):68-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the work was the issue related to development of technical infrastructure. The aim of the work was to identify the differences in the scope of development of the selected elements of technical infrastructure at the level of poviats of the Masovian voivodeship. Materials and methods: To create the ranking of poviats multi-dimensional statistical methods were used. Three research methods were used, that is: Czekanowski’s diagram, Hellwig’s measurement and k-mean method. Data which served for the analysis were obtained from Local Database for the year 2012. Results: It was noted that within the Masovian voivodeship areas characterized with higher level of infrastructure development occur, which are above all the poviats located in the central part of the voivodeship, mainly around the largest cities of the voivodeship. Areas with weak infrastructural investments are above all poviats located in the southern area of the region, typically agricultural ones. Conclusions: Basic conclusion which stems from the work indicates that availability of drainage infrastructure is not sufficient in all the poviats of the Masovian voivodeship. It was noted that a justification of this state of affairs is the specificity of their location.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamczyk I., Przybylska M., Różańska B., Sobczak M. (2012), Infrastruktura komunalna w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 
2.
Baranek H. (2011), Porządkowanie liniowe. Zeszyty Naukowe Metody Analizy Danych nr 873, s. 43-51.
 
3.
Brdulak J. (red.) (2005), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
4.
Chudy W. (2011), Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Oddział w Krakowie, s. 97–106.
 
5.
Denczew S. (2006), Organizacja i zarządzanie infrastrukturą w ujęciu systemowym. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa.
 
6.
Gruszczyński J. (2001), Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 377, z. 78, Kraków, s. 435-446.
 
7.
Jarosz Z. (2008), Ocena poziomu rozwoju infrastruktury technicznej. Inżynieria Rolnicza 2(100), s. 51-55.
 
8.
Kisielińska J., Stańko S. (2009), Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Rocznik Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 96, z. 2, s. 63-76.
 
9.
Kłos L. (2011), Stan infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, s. 75-87.
 
10.
Kola-Bezka M. (2012), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Rok 16, nr 2, s. 51-64.
 
11.
Piszczek S., Biczkowski M. (2010), Infrastruktura komunalna jako element planowania i kształtowania rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 14, s. 41-56.
 
12.
Piszczek S. (2013), Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio – Oeconomica 13, s. 237-250.
 
13.
Petrovska I., Pietrych Ł. (2013), Ocena zróżnicowania potencjału produkcji żywca wołowego w Polsce z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 2, s. 289-292.
 
14.
Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/str..., (dostęp: 20.01.2014).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top