ORIGINAL ARTICLE
ESTIMATION OF ENERGY DEMAND IN A TERRITORIAL GOVERNMENT UNIT – METHODOLOGICAL PROBLEMS
 
More details
Hide details
1
Uniwersity of Life Sciences in Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Alina Kowalczyk-Juśko   

dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 694-561-382
 
 
Bogdan Kościk   

prof. dr hab. Bogdan Kościk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):5-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the study is to identify methodological problems, which may be encountered during the preparation of the energy balance of a territorial unit, along with indications of ways to solve them. Materials and methods: Problems were identified during the preparation of the energy balance for two selected rural communes and then they were investigated with reference to the literature on this subject. Results: Estimating the energy demand of a local government unit requires proper identification of the groups of energy consumers, divided into facilities owned or co-owned by communes and ones independent from commune authorities. The latter group is divided further, into households, businesses, farms. For each of the users different methods of obtaining data may be needed: a survey and analysis of statistical data, analysis of financial documents, evaluation of the buildings’ age. Generally, however, preparing an energy balance statement requires many simultaneous approaches, and the combination of multi-criterion analysis provides the most reliable picture of the problem. Conclusions: The scope of the data needed to compile an energy balance statement for local government units, depends on the purpose of the developed analysis. Methodological handbooks and training materials on this subject are helpful, but the developed methodologies may need to be modified and adapted to specific conditions.
 
REFERENCES (16)
1.
Bertoldi P., Bornás Cayuela D., Monni S., Piers de Raveschoot R. (2012), Poradnik. Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków.
 
2.
Bukowski Z. (2012), Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW, t. 1, s. 45-59.
 
3.
Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013 (2015), GUS, Warszawa.
 
4.
Jaworski J., Piechocki J. (2005), Wpływ niektórych czynników na wielkość i strukturę zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, nr 6, s. 243-250.
 
5.
Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010 (2013), GUS, Warszawa, Olsztyn.
 
6.
Pawlak J. (2009), Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, s. 87-94.
 
7.
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030. Dokument przyjęty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 2009 r.
 
8.
Powszechny Spis Rolny (2011), GUS, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 201, poz. 1238 z późn. zm.
 
10.
Rusak H. (2011), Gospodarowanie energią w gminach – podstawy metodyczne. WSE w Białymstoku, Białystok.
 
11.
Sidorczuk-Pietraszko E., Zawistowska A. (2011), Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań. WSE w Białymstoku, Białystok.
 
12.
Trojanowska M. (2002), Analiza popytu na energię elektryczną odbiorców wiejskich. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10-11, s. 403-405.
 
13.
Trojanowska M., Szul T. (2008), Analiza statystyczna zapotrzebowania na ciepło w gminach wiejskich. MOTROL, nr 10, s. 126-130.
 
14.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.
 
15.
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017 (2016), KOBIZE, Warszawa.
 
16.
Zarządzanie energią w budynkach komunalnych. Poradnik (2009), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top