ORIGINAL ARTICLE
CROSS-BORDER UKRAINIAN–POLISH COOPERATION IN THE SPHERE OF TOURISM
 
 
More details
Hide details
1
Department of Geography and Management of Tourism, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 
 
Submission date: 2020-06-24
 
 
Final revision date: 2020-07-27
 
 
Publication date: 2020-09-29
 
 
Corresponding author
Zhanna Buchko   

Department of Geography and Management of Tourism, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):271-283
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Investigation and statistical analysis of tourism flows and of trends observed in Ukrainian-Polish cross-border tourism. The purpose of the study is aiding further crossborder tourism-related cooperation between Ukraine and Poland. Materials and methods: Government and commercial statistics sources. Data analysis methods included literary, analytical, comparative, and quantitative methods. Results: The processes and dynamics of cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the field of tourism during 12 years (from 2006 to 2017) have been investigated. The authors analysed data related to tourism flows and determined the primary source-countries of visitors based on the inbound and outbound indicators and the current tourism market trends within this cross-border cooperation. Conclusions: The main trend in the Ukraine-Poland tourism flow over the last decade is the stabilisation of inbound tourism from Poland to Ukraine and a significant increase in outbound tourism from Ukraine to Poland. In the last few years, it has been driven by Ukraine’s focus on Euro-integration.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
by iThenticate
 
REFERENCES (25)
1.
Beydyk, O.O. (2002). Rozvytok ponyatiyno-terminologichnogo aparatu rekreatsiynoyi geographiyi ta geographiyi turyzmu [Development of conceptual and terminological apparatus of recreational and tourism geography]. In V. E. Tsybuh (Ed.), Turyzm u XXI stolitti: Globalni tendentsiyi i regionalni osoblyvosti [Tourism in the 21st century: Global trends and regional features] (pp. 479-485). Kyiv: Znannya.
 
2.
Bilanyuk, O.P. (2012). Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrayinsko-polskyh vidnosynah [Current condition and prospects of the development of international tourism in Ukrainian-Polish relations]. Ekonomika, Upravlinnya, Innovatsiyi, 2(8). Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
3.
Bozhuk, T.I., Buchko, Z.I. (2018). Cross-border Ukrainian-Hungarian cooperation in the sphere of tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(1), 35-42. https://doi.org/10.15421/11182....
 
4.
Buchko, Z. (2015). Geografichni aspekty transkordonnogo turyzmu v konteksti yevrointegratsiyi Ukrayiny [Geographic aspects of cross-border tourism in the context of Ukraine’s European integration]. In Turyzm yak priorytetnyj napryam sotsialno- ekonomichnogo rozvytku regionu: Materialy Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi [Tourism as a priority area for the socio-economic development of the region: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference] (pp. 370-372). Chernivtsi.
 
5.
Buchko, Z., Melenko, Y. (2015a). Pokaznyky transkordonnogo turyzmu Ukrayiny ta Polschi [Cross-border tourism indicators of Ukraine and Poland]. Geographia, 762-763, 127-134. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu....
 
6.
Buchko, Z., Melenko, Y. (2015b). Problemy mizhkulturnoyi komunikatsiyi v transkordonnomu turyzmi na prykladi Ukrayiny ta Polshchi [Problems of intercultural communication in cross-border tourism on the example of Ukraine and Poland]. Karpatskyj kraj. Naukovi studiyi z istoriyi, kultury, turyzmu, 1-2, 212-217. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_20....
 
7.
Buchko, Z. I. (2018). Cross-border tourism in Bukovina. Scientific Review of Physical Culture, 8(1), 37-42. Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articl.... Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articl....
 
8.
Buczek-Kowalik, M., Mitura, T. (2018). Cross-border cooperation of the Polish-Slovak borderland – examples of joint tourism initiatives. Folia Geographica, 60 (2), 62-82. Source: http://www.foliageographica.sk... COOPERATION%20ON%20THE%20POLISH-SLOVAK%20BORDERLAND-EXAMPLES%20OF%20JOINT%20TOURISM%20INITIATIVES.pdf.
 
9.
Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020. (2020). Retrieved March 12, 2020, from https://www.pbu2020.eu/en.
 
10.
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (DSSU) [State statistics service of Ukraine (SSSU)]. (2020). Retrieved March 12, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua.
 
11.
Dubovych, E. A., Vasylenko, T. P., Vychka, O.V. (2005). Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku ukrayinsko-polskogo transkordonnogo spivrobitnytstva u galuzi turyzmu [Features and prospects of development of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk NLTU Ukrayiny, 15 (7), 274-278. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
12.
Gryshko, R.O. (2011). Rol transkordonnogo spivrobitnytsva u rozvytku ukrayinsko-polskyh vidnosyn v galuzi turyzmu [The role of cross-border cooperation in the development of Ukrainian-Polish relations in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk Instytutu Mizhnarodnyh Vidnosyn NAU. Seriya: Ekonomika, pravo, politologiya, turyzm: Zbirnyk Naukovyh Stattej, 4(2), 115-120. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.p....
 
13.
Javkin, V.G., Rudenko, V.P., Andrejchuk, W.M., Korol, O.D., Hohmut, Z., Palamaryuk, M.Y., Yachnyuk, M.O., Kilinska, K.J., Pytel, S. (2010). Geographichni aspekty rozvytku turyzmu na prykladi Ukrayiny ta Polshchi: Monographiya [Geographic aspects of tourism development in the example of Ukraine and Poland: Monograph]. Chernivtsi: Chernivtsi National University.
 
14.
Korol, O.D. (2009). Porivnialnyi analiz rozvytku mizhnarodnoho (inozemnoho) turyzmu v Ukraini ta Polshchi [Comparative analysis of the development of international (foreign) tourism in Ukraine and Poland]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 188-199.
 
15.
Krätke, S. (2002). Cross-Border Cooperation and Regional Development in the German-Polish Border Area. In: M. Perkmann, N.L. Sum (eds) Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978023....
 
16.
Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2017). Rozvytok transkordonnogo spivrobitnytstva: Naukovo-analitychna dopovid [Development of cross-border cooperation: Scientific and analytical report]. Lviv, Ukraine.
 
17.
Kuzyk, S., Lytvyn, D. (2012). Istoryko-kulturni resursy ukrayinsko-polskogo prykordonnya ta osoblyvosti yih vykorystannya dlya turystychnyh tsiley [Historical and cultural resources of the Ukrainian-Polish border regions and peculiarities of their use for tourist purposes]. Ukrayina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 21, 475-482. Source: http://dspace.nbuv.gov.ua/hand....
 
18.
Malska, M., Bilaniuk, O. (2012). Priorytety rozvytku turyzmu u polsko-ukrainskykh vidnosynakh [Priorities for the development of tourism in Polish-Ukrainian visions]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny, 29, 138-142.
 
19.
Miszczuk, A. (2002). Pogranicze polsko-ukraińskie a polityka zagraniczna III RP [Polish-Ukrainian borderland and foreign policy of the Third Polish Republic]. In R. Stemplowski, A. Żelazo (Eds.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u porogu XXI wieku [Polish borderlands and foreign policy in the midst of the 21st century] (pp. 263-280). Warsaw, Poland: Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
20.
Polsko-Ukrayinska Strategiya Spivrobitnytstva na 2007-2015 r. [ Polish-Ukrainian Cooperation Strategy for 2007-2015]. Source: http://ekosphera.org/faily/dok....
 
21.
Studzieniecki, T., Palmowski, T., Korneevetsc, V. (2016). The system of cross-border tourism in the Polish-Russia borderland. Procedia Economics and Finance, 39, 545-552. https://doi.org/10.1016/S2212-....
 
22.
Studzieniecki, T., Spiriajevas, E. (2019). Cross-Border Tourist Destinations In Europe - Genesis, Essence And Promotion. Proceedings of Varazdin 46th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Sustainable Tourist Destinations”, 341-354,Varazdin 2019.
 
23.
Turystyka w 2012 r. [Tourism in 2012] (2013). Retrieved from https://stat.gov.pl/cps/rde/xb....
 
24.
Turystyka w 2019 r. [Tourism in 2019] (2020). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
25.
Zychon, K. (2004). Kulturowe uwarunkowania i wspolpraca transgraniczna Polski z Ukraine [Cultural conditions and cross-border cooperation between Poland and Ukraine]. In: V. J. Lazhnik, & S. V. Fedonyuk (Eds.), Yevropeyski integratsiyni protsesy I transkordonne spivrobitnytstvo: Mizhnarodni vidnosyny, ekonomika polityka, geographiya, istoriya, pravo: Tezy dopovidej II Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi Studentiv, Aspirantiv i Molodyh Naukovtsiv [European integration processes and cross-border cooperation: International relations, economics, politics, geography, history, law: Proceedings of the Second International Research-Practical Conference of undergraduate students, graduate students, and early-career scientists] (pp. 162-164). Vezha publishing, Lutsk, Ukraine.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top