ORIGINAL ARTICLE
INFLUENCE OF SELECTED AGRICULTURAL POLICY INSTRUMENTS ON THE REGIONAL VARIATION IN CHANGES IN MILK PRODUCTION IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences SGGW, Faculty of Economic Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Corresponding author
Andrzej Parzonko   

dr hab. inż. Andrzej Parzonko (ORCID 0000-0002-8130-0376), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska; tel. +48 22 593-42 -21
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):76-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The objectives of the elaboration are the following: 1) to analyze the regional changes (at the level of poviats) in the number of farms involved in milk production over the period 2002-2010; 2) to present the main factors affecting the ongoing changes in Polish farms oriented at milk production; 3) to determine the impact of the measure 121. “Modernization of agricultural holdings” under the RDP 2007-2013 and the applied system of direct subsidies for the development of farms oriented at milk production. Materials and methods: The work has been prepared on the basis of the analysis and synthesis of the source literature, statistical data collected and the author’s own reflections. Results: In Poland, in the years 2002-2010 there was a distinct regional differentiation in the pace of the ongoing changes in the dairy sector. The regions, where we observe the development of milk production, include almost the entire Podlaskie Province, the northern part of the Mazowieckie Province and the south-eastern part of the Warmińsko-Mazurskie Province. Conclusions: Within the RDP 2007-2013, significant funds were allocated to support the modernization of agricultural farms. Mainly under the measure 121 “Modernization of agricultural holdings” the investments were carried out in relation to the purchase of mobile equipment, they represented 89% of all investments. This was partly due to the actual demand and administrative procedures that stimulated these types of investments.
 
REFERENCES (23)
1.
Bański J. (2007), Geografia rolnictwa Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Domański R. (2002), Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dzun P. (2012), Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 97-114.
 
4.
Dzun W. (2003), Nakłady inwestycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990-2001. Wieś i Rolnictwo, nr 3(120), s. 52-71.
 
5.
Falkowski J. (2001), Geografia rolnictwa świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Hornowski A. (2015), Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 3, s. 136.
 
7.
Kondracki J. (2000), Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Kuciński K. (2009), Geografia ekonomiczna. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
9.
Manteuffel R. (1979), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL Warszawa.
 
10.
Michna W. (2001), Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 
11.
Parzonko A. (2002), Wyniki ekonomiczne gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka zróżnicowanych organizacją powierzchni paszowej. Zeszyty naukowe SGGW, Warszawa, s. 137-149.
 
12.
Parzonko A. (2013), Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
13.
Parzonko A. (2017), Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego. Roczniki SERiA T. 19, z. 1, s. 144-150. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
14.
Rocznik statystyczny Rolnictwa (2016). Wydawnictwo GUS.
 
15.
Seremak-Bulge J. (red.) (2000-2016), Analizy Rynkowe – Rynek mleka. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 
16.
Seremak-Bulge J. (2005), Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, Program Wieloletni 21/2005. IERiGŻ, Warszawa.
 
17.
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2014 r. (2014), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdanie nr 8, Warszawa.
 
18.
Stola W., Szczęsny R. (2004), Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, W: I. Filera (red.), Geografia gospodarcza Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 56-76.
 
19.
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2016 poz. 2037.
 
20.
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2015 poz. 308.
 
21.
Witkowski M. (1997), Efektywność ekonomiczno-organizacyjna I etapu Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych w Turośli, W: F. Maniecki (red.), Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 156-163.
 
22.
Ziętara W. (2012), Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 99, s. 43-55.
 
23.
Zwolak J. (2007), Ocena reprodukcji środków trwałych w rolnictwie polskim po 1990 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 96-104.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top