ORIGINAL ARTICLE
THE CHANGE IN THE ECONOMIC USE OF THE RIVER VALLEY AREA OF THE KRZNA AS A RESULT OF RIVERBED REGULATION
 
More details
Hide details
1
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Łukasz Zbucki   

Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):130-137
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This article identifies changes in the economic use of the river valley area of the Krzna, which occurred as a consequence of the regulation of its bed from the Klukówka estuary to the estuary of the Krzna to the Bug. Materials and methods: The analysis was carried out on the basis of cartographic maps and aerial photographs, as well as statistical analyses for the period 1931-2015. Results: The study confirmed the changes in the economic use of the valley of the Krzna River for the agricultural exploitation of the area and increasing crop yields. The biggest changes encompassed wetlands and swamps, mainly in favour of grasslands, whose area increased by 566%, to 2475.7 ha. Conclusions: The regulatory work carried out resulted in an increase in arable land, forests and areas for development, as well as in the reduction of water surface area from 251.94 ha in 1931 to 57.28 ha in 2015.
 
REFERENCES (25)
1.
Ciepielowski, A. (1999). Podstawy gospodarowania wodą. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
2.
Dec, E. (1985). Charakterystyka hydrograficzna woj. bialskopodlaskiego. Rocznik Międzyrzecki, Tom XVI-XVII, s.183-193.
 
3.
Hachoł, J., Bondar-Nowakowska, E. (2016). Wielokryterialna ocena skutków regulacji rzek, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s.108-119.
 
4.
Hildebrandt-Radke, I., Przybycin, J. (2011). Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego. Przegląd Geograficzny, 83/3, s. 323-342. https://doi.org/10.7163/PrzG.2....
 
5.
Kałuski, S. (2010). Rzeki a kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych. Prace i Studia Geograficzne, Tom. 44, s. 69–77.
 
6.
Kycko, M. (2011). Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Teledetekcja środowiska 45, s. 66-73.
 
7.
Lipiński, J. (2006). Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 5 (1), s. 3–15.
 
8.
Łajczak, A. (2006). Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe, na przykładzie Wisły między Skoczowem i Puławami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr. 4/1, s. 197-215.
 
9.
Oglęcki, P. (2006). Ocena hydromorfologiczna rzek nizinnych na przykładzie rzeki Wkry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr. 4/1, s. 175-184.
 
10.
Paśnikowski, S., Ziębowicz, J. (1975). Studium generalne rzeki Krzny. Maszynopis.
 
11.
Pietrzak, M., Siwek, J. (2000). Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GIS do oceny zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim. W: W. Chełmicki (red.), Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, , s. 21-30 t. 1, Kraków IGiGP UJ, s. 21-30.
 
12.
Plit, J. (2018). Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, s. 230-240.
 
13.
Somorowski, Cz. (1999). Współczesne problemy melioracji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
14.
Szuba, K. (2012). Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 109.2-Ś, s. 237-251.
 
15.
Uziak, S., Turski, R. (2008). Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 
16.
Wielka Historia Polski. (2000). Kraków: Wydawnictwo Pinnex.
 
17.
www.geoportal.gov.pl (10.05.2018).
 
18.
Zbucki Ł., Konopka A. (2018). Zmiany użytkowania terenu w Białej Podlaskiej w latach 1983–2015. Acta Geographica Silesiana, 12/4 (32), s. 73-81.
 
19.
Żelazo, J. (2009). Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych. Nauka Przyroda Technologie, Tom 3 Zeszyt 3, s. 1-13.
 
20.
Brest by the Bug (1931). A Tactical Map of Poland in a scale of 1: 100,000/ Brześć nad Bugiem (1931). Mapa Taktyczna Polski w skali 1:100 000.
 
21.
Biala Podlaska (1931). A Tactical Map of Poland in a scale of 1: 100,000/ Biała Podlaska (1931). Mapa Taktyczna Polski w skali 1:100 000.
 
22.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 Terespol (2007)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 Terespol (2007).
 
23.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 - Rokitno (2007)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Rokitno (2007).
 
24.
A detailed geological map of Poland in the scale of 1:50 000 - Biala Podlaska (2008)/ Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Biała Podlaska (2008).
 
25.
Aerial photographs (2015) No. 5/2473, 24/3125, 20/2432, 21/2654, 22/2651, 1/0318, 1/0319, 1/0320, 1/0321, 1/0322, 1/0323, 1/0324, 2/0281, 29/1531, 29/1532, 3/0229, 5/0213, 6/0161, 6/0162, 7/0143, 79/3045, 802/0726, 82/3087, 82 / 3088, 83/3116, 83/3117, 87/3176, 88/3193 license number DIO.7211.437.2017 PL N/ Zdjęcia lotnicze (2015) nr 5/2473, 24/3125, 20/2432, 21/2654, 22/2651, 1/0318, 1/0319, 1/0320, 1/0321, 1/0322, 1/0323, 1/0324, 2/0281, 29/1531, 29/1532, 3/0229, 5/0213, 6/0161, 6/0162, 7/0143, 79/3045, 802/0726, 82/3087, 82/3088, 83/3116, 83/3117, 87/3176, 88/3193 licencja nr DIO.7211.437.2017 PL N.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top